Blog

Formalności związane z zakupem wózka krok po kroku

Naturalnym krokiem, zaraz po zakupie wózka jezdniowego, jest dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Złożenie wniosku o przeprowadzenie badania UDT oraz upewnienie się, co do tego czy osoby wyznaczone do obsługi pojazdu, posiadają uprawnienia na wózki widłowe UDT – to tylko niektóre spośród rzeczy, o których należy koniecznie pamiętać.
Lemarpol dba nie tylko o zapewnienie przedsiębiorstwom dobrze dobranego sprzętu wysokiej jakości, ale także służy radą oraz pomocą, przed i po zakupie pojazdów. W poniższym artykule zaprezentujemy Państwu krok po kroku:

 • jak przejść przez najważniejsze formalności, które pojawią się zaraz po zakupie wózka;
 • jakie dokumenty powinien posiadać każdy prawidłowo zarejestrowany pojazd;
 • oraz dla nowicjuszy, odpowiemy na pytanie, co oznacza, tajemniczo brzmiący skrót UDT.

Zacznijmy od podstaw, czyli od rozwinięcia pojęcia UDT.

UDT – co to jest?

Osoby, które miały już wcześniej styczność z urządzeniami technicznymi z pewnością wiedzą jak rozwinąć skrót UDT. Urząd Dozoru Technicznego (inaczej UDT) to instytucja państwowa, zajmująca się głównie:

 • sprawowaniem kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dozoru technicznego (w tym przeprowadzaniem badań i przeglądów);
 • oceną stanu oraz poprawnego wykorzystania urządzeń, określanych w przepisach jako urządzenia techniczne (urządzeń bezciśnieniowych, ciśnieniowych, transportu bliskiego i tych, wykorzystywanych do odzyskiwania par paliwa);
 • działalnością szkoleniową i certyfikacyjną.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień określa polskie prawo, w tym m.in.

Uprawnienia na wózki widłowe UDT

Gdy wiadomo już wszystko o UDT – co to jest, na jakich aktach prawnych się opiera oraz czym się zajmuje, należy koniecznie wspomnieć o niezbędnych uprawnieniach na wózki widłowe UDT, jakie powinien posiadać każdy operator tych pojazdów. Dlaczego jest to takie ważne? Nie dopilnowanie formalności związanych z przeszkoleniem pracowników może wiązać się z wysokimi karami finansowymi nałożonymi na przedsiębiorstwo. Zdobycie uprawnień na wózki widłowe UDT jest ważne także ze względu na zachowanie względów bezpieczeństwa w firmie.

Uprawnienia na wózki widłowe UDT

Jakie uprawnienia powinni posiadać operatorzy wózków?

Osoby rozpoczynające pracę w charakterze operatorów pojazdów transportu bliskiego (niezależnie czy są to wózki widłowe elektryczne czy wózki spalinowe) powinny posiadać uprawnienia na wózki widłowe UDT – czyli dokument potwierdzający zdanie państwowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Tego typu zezwolenie honorowane jest na terenie całego kraju i daje możliwość podejmowania pracy operatorowi bez względu na zakład pracy, jego typ czy charakter.
Konieczność zdobycia uprawnień UDT ciąży nie tylko na operatorach tych pojazdów, ale także na osobach, które zajmują się ich naprawą, czyli konserwatorach wózków widłowych.

Co jeśli pracownicy nie posiadają uprawnień na wózki widłowe UDT?

W przypadku jeśli znajomość obsługi wózków widłowych nie była do tej pory niezbędna w zakładzie pracy, zakup pojazdów, nie musi wiązać się koniecznie z zatrudnieniem nowych pracowników. Wystarczy, aby obecni, a dokładniej te osoby, które będą poruszać się wózkami, zapisały się na kurs i zdały egzamin z jednej z trzech kategorii (IWJO, IIWJO lub IIIWJO).
W takim przypadku kurs może być wykonywany samodzielnie, choć miłym gestem ze strony pracodawcy jest sfinansowanie szkolenia jako inwestycję w dalszy rozwój pracowników. Zadbanie o przeszkolenie personelu nie jest jednak jedynym zagadnieniem, któremu należy poświęcić uwagę po zaopatrzeniu przedsiębiorstwa w nowe czy używane wózki.

Formalności po zakupie wózka

Formalności po zakupie wózka widłowego

Dokonując zakupu wózka, przedsiębiorca zobowiązuje się do zadbania o dopełnienie wszystkich procedur, mających na celu właściwe i prawidłowe korzystanie z możliwości tego urządzenia.
Najważniejszą z tych procedur jest obowiązkowe złożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdu jako urządzenia technicznego. Można tego dokonać składając pisemny wniosek w dowolnym (najbliższym) oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Do tego typu wniosku powinny być dołączone:
– certyfikat pochodzenia;
– specyfikacja techniczna;
– instrukcja obsługi;
– Dokumentacja Techniczno-Ruchowa pojazdu;
– dokumentacja rejestracyjna (w dwóch egzemplarzach – w przypadku nowego pojazdu) lub kserokopia ostatniego protokołu i decyzji o dopuszczeniu do rejestracji.
Jeśli złożona dokumentacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, kolejnym etapem procedur jest złożenie do urzędu wniosku o przeprowadzenie badania UDT.
Wniosek o przeprowadzenie badania UDT możesz pobrać bezpośrednio ze strony Urzędu Dozoru Technicznego – klikając w link. Tego typu kontrola ma na celu głównie potwierdzenie stanu technicznego i informacji, iż sprzęt nadaje się do bezpiecznej eksploatacji.
Pozytywna opinia komisji Urzędu Dozoru Technicznego sprawia, iż wózek transportu bliskiego zostaje zarejestrowany a jego operatorzy zobowiązani są do regularnego prowadzenia dokumentacji, opierającej się głównie na uzupełnianiu wpisów w księdze rewizyjnej (otrzymywanej po ukończonej rejestracji) oraz książce eksploatacji wózka widłowego. Ponadto od tej pory, pojazd musi przechodzić także regularne przeglądy okresowe stanu technicznego (raz do roku w przypadku pojazdów objętych pełną, natomiast doraźne przeglądy co dwa lata w przypadku wózków o dozorze ograniczonym).

Czym jest księga rewizyjna wózka?

Księga Rewizyjna Wózka stanowi dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jakie informacje można znaleźć w księdze rewizyjnej?

 • decyzję o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji;
 • dokumentację techniczną pojazdu;
 • instrukcję obsługi;
 • deklarację zgodności;
 • protokoły okresowych przeglądów;
 • dziennik konserwacji wózka.

Ponadto w księdze rewizyjnej można znaleźć wytyczne co do terminów następnych przeglądów pojazdu oraz informacje o użytkowniku wózka.
Pytanie o to, co zawiera księga rewizyjna jest także jednym z pytań egzaminacyjnych podczas teoretycznego sprawdzianu wiadomości przed komisją UDT.

Czym jest książka eksploatacji wózka widłowego?

Książka eksploatacji wózka widłowego jest ważnym dokumentem wewnętrznym, która pozwala monitorować codzienną pracę pojazdu. Operator pojazdu powinien odnotowywać w niej:
– stan techniczny wszystkich układów wózka;
– stan osprzętu;
– ewentualne usterki, uszkodzenia pojazdu;
– a także, każdorazowo, ilość przepracowanych motogodzin.
Zarówno książka eksploatacji wózka widłowego, jak i księga rewizyjna są dokumentami, które musi posiadać każdy zarejestrowany wózek widłowy. Jak ważna jest rola książki eksploatacji wózka wiedzą konserwatorzy, którzy korzystają na bieżąco z jej zapisków, w celu szybkiego namierzenia oraz wyeliminowania awarii zauważonej przez operatora.

Podsumowanie

Formalności po zakupie wózka widłowego - podsumowanie

W powyższym artykule krok po kroku opisaliśmy procedury związane z ubieganiem się o zarejestrowanie pojazdu transportu bliskiego i uzyskaniem uprawnień na wózki widłowe UDT, odpowiedzieliśmy czym jest UDT, a także omówiliśmy jak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja wózka.
A już w następnym artykule: Wszystko, co musisz wiedzieć o budowie i diagramie udźwigu wózka widłowego!

Dodaj komentarz