Blog

Drogi transportowe w magazynie – jak powinny wyglądać?

Drogi transportowe w magazynie to bardzo istotna kwestia, o którą warto zadbać jeszcze na etapie planowania przestrzeni magazynowej. Jak ustalić ich prawidłową szerokość i jakie wymogi powinny spełniać, tak aby były przejezdne i bezpieczne? Dowiedz się już teraz!

Przepisy dotyczące dróg transportowych

Na początek warto wiedzieć na jakiej podstawie należy zabrać się do wytyczania dróg transportowych w magazynie. Wszystkie kwestie z nimi związane znaleźć można w odpowiednich przepisach prawnych.

Kwestia wytyczania dróg transportowych przedstawiona jest m.in. w:

 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prawie o ruchu drogowym z 20.06.1997;
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.08.2003r.

Ponadto istotne jest, aby wszystkie trakty komunikacyjne były zgodne z Polskimi Normami, według których drogi transportowe w magazynie muszą być dostosowane do:

 • przewidywanej liczby potencjalnych użytkowników,
 • urządzeń mechanicznych, które będą wykorzystywane do transportu,
 • gabarytów palet oraz transportowanych ładunków.

Użytkownicy dróg transportowych w magazynie

Z uwagi na ogólne bezpieczeństwo w magazynach, oczywiście nie każdy może mieć do nich dostęp. Wszyscy piesi pracownicy oraz operatorzy wózków widłowych, czy osoby zajmujące się kwestiami technicznymi muszą przestrzegać szeregu zasad, tak aby wspólnie dbać o sprawną i bezpieczną pracę.

użytkownicy dróg transportowych Drogi transportowe ze względu na użytkowników dzielą się na trzy podstawowe typy:

 • przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego,
 • wykorzystywane przez pieszych oraz wózki jezdniowe,
 • takie, po których poruszają się jedynie wózki.

Jedynie od przedsiębiorstwa i pierwotnych założeń zależy, jaki sposób użytkowania dróg transportowych będzie obowiązywał w magazynie.

Drogi transportowe w magazynie – główne wytyczne

Podczas projektowania dróg transportowych w magazynie należy bezwzględnie pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Z uwagi na transport wewnętrzny, który odbywa się za pomocą wózków widłowych jezdniowych, drogi transportowe powinny być maksymalnie przystosowane do jazdy takimi pojazdami. Co oznacza to w praktyce? Pod uwagę powinna być brana nie tylko odpowiednia szerokość dróg transportowych, ale także:

 • właściwa, utwardzona i równa nawierzchnia,
 • widoczne oznakowanie dróg transportowych,
 • wskazanie dróg ewakuacyjnych,
 • zastosowanie bezpiecznych rozwiązań umożliwiających przekroczenie dróg transportowych lub płynne włączenie się do ruchu,
 • wykorzystanie dobrego oświetlenia w celu zapewnienia dobrej widoczności.

Jak określić szerokość dróg transportowych?

jak wyznaczać szerokość dla dróg transportowych To, jak szerokie będą drogi transportowe w magazynie zależy od przewidywanej szerokości transportowanych ładunków (w przypadku jeśli wystają poza obrys wózka widłowego), a także przewożących je urządzeń. Ważne jest także – czy sytuacja dotyczy ruchu jednokierunkowego czy dwukierunkowego.

Dla określenia szerokości dróg przyjmuje się dwa istotne parametry:

 • szerokość przewożonego ładunku (lub szerokość pojazdu z załadowanym ładunkiem) – określana jako – a
 • szerokość drogi transportowej – opisywana jako b

Poniżej zaprezentujemy zalecaną szerokość drogi transportowej w zależności od typu transportu.

1. Drogi dla wózków widłowych

Jeśli chodzi o drogi, na których odbywa się wyłącznie ruch wózków widłowych elektrycznych czy wózków wysokiego składowania szerokość drogi określa się jako:
b= a+ 60 cm – w ruchu jednokierunkowym
b= 2a+ 90cm – w ruchu dwukierunkowym

2. Drogi w ruchu mieszanym

Gdy po drogach transportowych poruszają się zarówno pojazdy, jak i pracownicy konieczne jest zapewnienie nieco większej przestrzeni. W tym przypadku wytycza się szerokość dróg jako:
b= a+ 100cm – w ruchu jednokierunkowym
b= 2a+ 200cm – w ruchu dwukierunkowym

3. Ruch pieszych pracowników

Istnieje jeszcze trzeci rodzaj transportu, o którym już wspominaliśmy, obejmujący wyłącznie ruch pieszych. Wtedy szerokość na drogach transportowych powinna wynieść:
b= a+ 30 cm – w ruchu jednokierunkowym
b= 2a + 60 – w ruchu dwukierunkowym

Przestrzeganie wskazanych wytycznych jest bardzo istotne. Osoba odpowiadająca za rozplanowanie dróg transportowych powinna doskonale orientować się w prawie dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz kwestii, jak powinny wyglądać minimalne szerokości dróg transportowych.

Podsumowanie

wózek - popularny środek transportu magazynowego Wyznaczenie prawidłowej szerokości dróg transportowych jest bardzo istotne, by zapewnić maksimum komfortu oraz bezpieczeństwa w przestrzeni magazynowej podczas składowania, transportu czy kompletacji zamówień. Bez względu na to, czy chodzi o ciągi komunikacyjne jednokierunkowe czy dwukierunkowe należy brać pod uwagę wielkość przemieszczanych ładunków, które transportowane są przez wózki widłowe, a także gabaryty samych pojazdów.