W magazynach, gdzie na co dzień odbywa się ruch maszyn i ładunki obsługiwane są przez zaawansowane urządzenia transportu bliskiego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad BHP. Tego typu wytyczne wynikają również bezpośrednio z przepisów prawa w Polsce i przedsiębiorcy (właściciele magazynów oraz wózków widłowych) muszą ich bezwzględnie przestrzegać. Zobacz więcej na temat BHP w pracy.

BHP – definicja

Z pojęciem “BHP” zetknął się w dorosłym życiu chyba każdy człowiek – zarówno osoba rozpoczynająca pracę, jak i właściciel magazynu/ przedsiębiorstwa. Rozwinięcie skrótu czyli “Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” to według definicji – zbiór norm i zasad prawnych, organizacyjnych a także technicznych, których celem jest stworzenie oraz zapewnienie pracownikowi odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy.

Zasady BHP w magazynie dotyczą:

 • obowiązków pracodawcy w sprawie organizacji miejsca pracy, a także przygotowania maszyn, urządzeń transportu bliskiego i innych urządzeń;
 • obowiązków pracownika w trakcie wykonywania obowiązków.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie podstawowych zasad obowiązujących w danym miejscu zakładzie pracy.

Jakie przepisy określają zasady BHP?

W Polsce istnieje kilka przepisów określających i regulujących zasady Bezpieczeństwa i Higieny pracy:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku każdego miejsca pracy pracodawca ma obowiązek wdrożenia tychże zasad oraz przekazania instrukcji pracownikom.

Zasady BHP w magazynie – obowiązki pracodawcy

Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem zasad BHP w zakładach pracy spoczywa na pracodawcy (który oczywiście może oddelegować te zadania pracownikom). Do głównych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP w stosunku do pracownika należą:

 • zapewnienie pracownikom skierowań i badań lekarskich z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • organizacja szkoleń BHP oraz instruktażu stanowiskowego, odpowiednich do stanowiska i rodzaju wykonywanych prac,
 • wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej (kaski, obuwie robocze, odzież roboczą, kamizelki, inne niezbędne elementy),
  zapewnienie dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Ponadto, pracodawca ma również obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez:

 • odpowiednie przygotowanie i nadzorowanie stanu technicznego urządzeń transportowych,
 • właściwe, bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej (odpowiedniej szerokości dróg transportowych, dróg ewakuacyjnych; bezpiecznych, prawidłowo oznaczonych stanowisk pracy; stabilnie zamontowanych regałów; wyznaczenie przejść itd.),
 • zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej.

13 podstawowych zasad BHP – jak powinna wyglądać bezpieczna praca?

Pomimo wielu różnic wynikających ze specyfiki organizacji zakładu pracy, mogących obejmować zarówno rodzaj obsługiwanych ładunków, składowanie materiałów, typ składowania (niskie, średnie, wysokie) czy nawet wykorzystywane w tym celu urządzenia (wózki paletowe elektryczne, wózki widłowe elektryczne, wózki widłowe wysokiego składowania) istnieją uniwersalne zasady BHP, które powinny być wdrożone w każdym miejscu pracy.

1. Systemy przeciwpożarowe w magazynie

Każdy magazyn (czy też inne miejsce pracy) musi posiadać sprawne technicznie systemy wczesnego wykrywania pożaru, które zapewnią ochronę oraz szybką reakcję w przypadku ewentualnego zagrożenia ogniem.

2. Środki ochrony przeciwpożarowej

Właściciele budynków powinni rozmieścić równomiernie w pomieszczeniach czy na korytarzach podstawowe środki ochrony przeciwpożarowej – czyli głównie gaśnice, ale także alarmy czy czujniki dymu.

3. Drogi ewakuacyjne w magazynie

W budynku powinny być ponadto wytyczone prawidłowo drogi ewakuacyjne, które umożliwią w razie potrzeby wszystkim pracownikom (bez względu na stanowisko pracy) sprawne i szybkie opuszczenie magazynu.

4. Szerokość dróg magazynowych

A jeśli mowa o drogach, warto w tym miejscu również wspomnieć o tym, że wszystkie drogi transportowe w pomieszczeniach, gdzie odbywa się ruch maszyn i pracowników, muszą posiadać określoną, wskazaną w przepisach oraz dostosowaną do wymiarów eksploatowanych urządzeń transportowych.

5. Wyposażenie techniczne magazynu

BHP w magazynie to również zapewnienie odpowiednich urządzeń do codziennej pracy i składowania materiałów. Maszyny powinny być dopasowane do ładunków, które mają przewozić, a także do ogólnych warunków panujących w magazynie – wysokości regałów, rodzaju nawierzchni itd. Mogą to być wózki transportowe lub paletowe, wózki widłowe czy wózki typu reach truck – do składowania wysokiego.

6. Bezpieczna przestrzeń

Bez względu na rodzaj składowanych ładunków oraz wykorzystywane maszyny, właściciel magazynu zobowiązany jest zapewnić bezpieczną przestrzeń do pracy. Zakres prac zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jednak mowa tu m.in. o: stabilnym przymocowaniu regałów wysokiego składowania, usunięciu niebezpiecznych progów czy też zastosowaniu powierzchni o właściwościach antypoślizgowych.

7. Przeglądy wózków widłowych

W przypadku magazynów, gdzie wykorzystywane są urządzenia transportu bliskiego koniecznie należy pamiętać o tym, że wózki widłowe muszą być regularnie kontrolowane pod względem stanu technicznego oraz odpowiednio serwisowane.

8. Składowanie towarów – zasady

Istnieje wiele zasad bezpieczeństwa dotyczących składowania ładunków. Każdy operator przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz jego wykresem udźwigu, by w trakcie eksploatacji nie przekraczać dopuszczalnej nośności.

9. BHP w magazynach wysokiego składowania

Szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pracy w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie wózki wysokiego składowania unoszą palety na wysokość kilku-kilkunastu metrów. W takich miejscach przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest niezbędne z uwagi na podwyższone ryzyko wiążące się z wymagającym składowaniem wysokim.

10. Prędkość jazdy dopuszczalna w magazynach

Ograniczyć ryzyko pomoże także wprowadzenie w magazynach maksymalnych dopuszczalnych prędkości jazdy na konkretnych odcinkach dróg transportowych czy na terenach przymagazynowych. Ustalić maksymalne prędkości powinien właściciel przedsiębiorstwa, jednak musi on pamiętać o tym, że maksymalne prędkości jazdy wózkiem widłowym w magazynie regulowane są też przez odpowiednie przepisy prawa.

11. Uprawnienia na wózki widłowe UDT

Troszcząc się o podstawowe zasady BHP w magazynie takie jak odpowiednie, bezpieczne przygotowanie przestrzeni, zapewnienie niezbędnych narzędzi i urządzeń, nie można zapominać o kursach oraz szkoleniach, jakie powinni przejść pracownicy. Od operatorów wózków widłowych należy wymagać posiadania uprawnień UDT lub też zapewnić pracownikom tego typu szkolenie jeszcze zanim przystąpią do pracy.

12. Szkolenia BHP dla pracowników

Aby każdy pracownik przyswoił sobie podstawowe zasady BHP w magazynie, jeszcze przed przystąpieniem do właściwej pracy, właściciel firmy zobowiązany jest zorganizować wewnątrzzakładowe szkolenie BHP, gdzie opisane będą zagrożenia występujące na konkretnym stanowisku, przedstawione zostaną środki ochrony indywidualnej, procedury postępowania w razie pożaru itd.

13. Środki ochrony indywidualnej

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej (o ile jest to niezbędne dla bezpieczeństwa na stanowisku pracy). Poprzez środki ochrony rozumie się np. elementy odzieży roboczej, różne typy obuwia roboczego, kaski, kamizelki odblaskowe itp.

Podstawowe zasady BHP – podsumowanie

Przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest niezwykle istotne bez względu na rodzaj przeprowadzanych w przedsiębiorstwach prac. Czy to w magazynach wysokiego składowania, średniego czy niskiego – bardzo ważne jest zapewnienie (i przestrzeganie przez pracowników) właściwych warunków do bezpiecznej i wydajnej pracy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa pracowników warto sięgnąć po wspomniane w artykule – rozporządzenia ministra pracy lub skontaktować się z firmą zewnętrzną zajmującą się obsługą BHP firm.

Kupiłeś nowy lub używany wózek widłowy i zastanawiasz się jak przetransportować go do siedziby swojej firmy? Nie wiesz czy wózek jezdniowy podnośnikowy może samodzielnie poruszać się po drodze lub autostradzie? Chcesz wiedzieć czy przewóz maszyn jest opłacalny? Sprawdź już teraz!

Jak przetransportować wózek widłowy?

Gdy doszło już do zawarcia umowy kupna sprzedaży wózka widłowego pojawia się pierwsza istotna kwestia – czyli to, jak przewieźć wózek widłowy do firmy. Jak powszechnie wiadomo – wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia dość dużych gabarytów oraz o dużej wadze. Jak zatem prawidłowo i zgodnie z przepisami przetransportować je do miejsca docelowego? Konieczne będzie tutaj znalezienie odpowiedzi na kilka pytań. W tym:

 • czy istnieje możliwość wynajmu lawety do transportu zakupionych pojazdów?
 • czy w przypadku posiadania transportu można bez obaw przewieźć wózek widłowy na własną rękę?
 • jak powinny być zabezpieczone maszyny na czas przejazdu?
 • czy wózek widłowy mógłby do firmy dojechać prowadzony przez operatora samodzielnie drogą publiczną?

Kto zajmuje się transportem wózków widłowych?

Za transport wózka widłowego odpowiada jego właściciel. Może on również przekazać odpowiedzialność za przewóz wózków widłowych pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom. W przypadku urządzeń zakupionych na naszej stronie istnieje możliwość uzgodnienia przewozu wózków widłowych za dodatkową opłatą. Ostateczny koszt zależny jest od wielkości maszyny oraz długości trasy do pokonania.
Klienci, którzy nie zdecydują się skorzystać z naszego proponowanego transportu zobowiązani są zorganizować bezpieczny przewóz zakupionego wózka widłowego przy pomocy własnych pojazdów/lawet lub korzystając z zewnętrznych firm.

Czy wózki widłowe mogą poruszać się po publicznych drogach?

Zacznijmy od sytuacji, w której warunki pogodowe są optymalne, a siedziba firmy znajduje się na tyle niedaleko od miejsca zakupu, iż wózek mógłby (teoretycznie) sam pokonać tę drogę. Jednak czy w praktyce taki przejazd jest możliwy?

Istnieją sytuacje, w których zezwala się na przejazd wózka widłowego po drodze publicznej, jednak… jest on obostrzony wieloma warunkami, które należy spełnić. Zgodnie z przepisami każdy wózek widłowy, który chce wyjechać na drogę publiczną powinien posiadać:

 • hamulce,
 • światła,
 • kierunkowskazy,
 • wyrobiony dowód rejestracyjny oraz tablicę rejestracyjną.

Jednak w przypadku tyle co zakupionego pojazdu, nie ma możliwości, aby spełniał on wszystkie wskazane powyżej wymagania (zarejestrowanie pojazdu i wprowadzenie wszystkich zmian wymaga bowiem czasu). Zatem możliwość prowadzenia wózka widłowego od razu po zakupie na drodze publicznej jest nierealna i należy skoncentrować się nad innymi rozwiązaniami.

Czy samodzielny transport wózków się opłaca?

Czy transport wózków widłowych na własną rękę jest opłacalny? W odpowiedzi na to pytanie niezwykle istotne jest, czy przewiezienie pojazdu będzie odbywało się przy użyciu posiadanych urządzeń, np. lawety; czy konieczne będzie skorzystanie z firm zewnętrznych oferujących dowóz wózków widłowych pod konkretny adres.

W pierwszym przypadku, gdy sprzęt transportuje się własną lawetą jest to najbardziej opłacalna finansowo opcja. Należy jednak pamiętać, iż wtedy cała odpowiedzialność, gdyby sprzęt uległ uszkodzeniu, spoczywa na właścicielu pojazdów (lub też kierowcy) i konieczne będzie samodzielne pokrycie kosztów usunięcia szkód. Samodzielny transport urządzeń to wymagające zadanie. Wymaga posiadania właściwych urządzeń, które mogłyby przewieźć widlaka oraz odpowiedniego zabezpieczenia wózka.

Drugą opcją jest skorzystanie z usług firm oferujących transport wózków widłowych czy maszyn budowlanych. Za opłatą można przetransportować urządzenia pod wskazany adres na terenie całej Europy. Czy złożenie odpowiedzialności na inną, całkowicie zewnętrzną firmę to najlepsze rozwiązanie? Jeśli firma ta posiada nowoczesne lawety oraz odpowiedni sprzęt do transportu to warto rozważyć jej wybór. Przeszkodę mogą stanowić jednakże długi czas oczekiwania na wolne terminy lub/i wysokie ceny usług.

Jak zabezpieczyć wózek widłowy na czas transportu?

Jeśli wybierasz pierwsze rozwiązanie – czyli samodzielny transport, bardzo istotne jest by bezpiecznie przewieźć urządzenia. W tym celu należy je odpowiednio zabezpieczyć. Jak?
1. Na czas transportu wózek widłowy powinien mieć zdjęte widły (lub też jakikolwiek inny osprzęt dodatkowy). Karetka wideł powinna być opuszczona.
2. Wózek powinien być zaparkowany na platformie lub ciężarówce stabilnie i równo.
3. Pojazd powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie – specjalne blokady, które unieruchomią go na czas przejazdu.
4. Prędkość jazdy urządzenia, które transportuje wózek widłowy powinna być dostosowana do warunków na jezdni.
5. Należy również pamiętać o wysokości urządzenia (szczególnie jeśli są to maszyny większych gabarytów, np. wózki widłowe terenowe czy wózki wysokiego składowania – tak aby odpowiednio zaplanować trasę przejazdu.

Zapewnienie odpowiednich warunków dla transportowanego urządzenia jest bardzo istotne, tak aby nie zostało ono uszkodzone jeszcze przed tym, jak przystąpi w ogóle do pracy.

Transport wózków widłowych w przypadku awarii

Inną sytuacją, kiedy niezbędny jest transport wózków widłowych jest konieczność przewiezienia urządzenia, które uległo awarii. Zdarzają się sytuacje, gdy drobne usterki mogą być usunięte na miejscu, jednak poważniejsze awarie zazwyczaj wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu diagnostycznego oraz narzędzi, które znajdują się w serwisie wózków widłowych.

Kto w przypadku awarii w miejscu pracy odpowiada za transport wózka widłowego do siedziby serwisu? Wszystko zależy od rodzaju podpisanej z serwisem umowy. W większości przypadków to serwisanci zapewniają przewóz uszkodzonego wózka z i do siedziby klientów. Jednak, należy pamiętać, iż jeśli nie posiada się podpisanej umowy na serwisowanie urządzeń (lub nie obejmuje ona takiego zakresu usług) to transport spada na osobę, która jest właścicielem pojazdu.

Podpisując umowę z serwisem wózków widłowych warto pomyśleć o tym zawczasu, tak aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnego stresu czy niespodziewanej konieczności organizowania na szybko drogiego transportu.

Podsumowanie

Jeśli zależy Ci na tym, aby po zakupie wózka widłowego urządzenie bezpiecznie dotarło do firmy, konieczne jest zapewnienie mu odpowiedniego, profesjonalnego transportu. Nie warto oszczędzać, w przypadku jeśli firma nie posiada lawet ani innych wielkogabarytowych pojazdów czy przyczep. W transporcie wózków widłowych liczy się nie tylko czas, ale przede wszystkim właściwe zabezpieczenie – tak, aby urządzenia dotarły do przedsiębiorstwa w nienaruszonym stanie. Właśnie taki, profesjonalny transport wózka widłowego zapewnia Lemarpol dla swoich klientów.

Zakup wózka widłowego to poważna decyzja. Bez względu na to czy transakcja dotyczy sprzętu używanego czy nowego, konieczne jest podpisanie umowy kupna sprzedaży, która stanowi jeden z ważniejszych dokumentów, na podstawie którego określany jest właściciel urządzenia, który później figuruje w różnego typu innych dokumentach wózka widłowego. Jak prawidłowo przygotować tego typu umowę i co powinna zawierać?

Dokumenty wózka jezdniowego podnośnikowego

W poprzednich artykułach przyglądaliśmy się już temu, jakie są najważniejsze dokumenty, które musi posiadać każdy wózek widłowy. A były to:

Jednak, aby przejść do uzupełniania ich, konieczne jest posiadanie tego podstawowego i niezbędnego dokumentu jakim jest umowa kupna sprzedaży.
Jest ona istotna również z punktu widzenia sprzedawcy czy dealera wózków widłowych.

Dlaczego podpisanie umowy jest takie ważne?

Dlaczego podpisanie umowy jest tak ważne dla obydwu stron?
1. Po pierwsze – kupujący może przedstawić dokument, w którym widnieje jako nabywca urządzenia. Tak aby nie było żadnych wątpliwości z jakich źródeł nabył wózek widłowy.
2. Po drugie – dzięki umowie nabywca ma zazwyczaj gwarancję pozakupową, gdy w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości czy wad fabrycznych można zgłosić się do sprzedawcy w celu wyjaśnienia.
3. Po trzecie – sprzedający również ma potwierdzenie przejścia wózka na własność innej osoby. I w przypadku, gdy np. Urząd Dozoru Technicznego nałoży karę na nieprzerejestrowany wózek, to właśnie umowa kupna sprzedaży będzie chroniła interesy sprzedającego.

Zatem dla pewności, zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni otrzymać po 1 kopii umowy kupna sprzedaży, z podpisami obydwu kontrahentów. Umowy te należy zachować i przechowywać.

Kto i kiedy powinien sporządzić umowę kupna sprzedaży wózka?

umowa kupna sprzedaży wózka widłowego Umowę kupna sprzedaży zazwyczaj przygotowuje wcześniej sprzedający, ponieważ ma on możliwość wypełnienia zawczasu wszystkich danych konkretnego urządzenia. Warunki umowy powinny być przedstawione w jasny i czytelny sposób. Przed podpisaniem osoba kupująca powinna zapoznać się z jej treścią:

 • sprawdzić czy dane sprzętu na dokumencie zgadzają się z rzeczywistością,
 • sprawdzić informacje dotyczące sprzedającego – czy wszystkie dane są poprawne,
 • upewnić się, że w umowie jest zapis o gwarancji na sprzęt,
 • sprawdzić informację odnośnie płatności i finansowania sprzętu, np. do kiedy kolejne transze płatności powinny znaleźć się na koncie sprzedającego,
 • informacje o odpowiedzialności w przypadku zerwania umowy.

Umowa powinna zostać podpisana jeszcze przed przekazaniem sprzętu. Zazwyczaj odbywa się to w siedzibie dealera lub składu wózków, a następnie możliwe jest skorzystanie z transportu urządzenia do firmy kupującego (za dodatkową opłatą).

Jakie dane musi zawierać umowa kupna sprzedaży wózka widłowego?

Tylko prawidłowo sporządzona umowa kupna sprzedaży wózka widłowego będzie dokumentem, który umożliwi prawidłowe zarejestrowanie urządzenia w UDT, dlatego warto pamiętać o wszystkich elementach, które powinna zawierać. Należą do nich:

 • szczegółowe dane pojazdu: marka, model,
 • dane sprzedającego i nabywcy,
 • cena netto oraz brutto,
 • warunki i okres gwarancji,
 • warunki odstąpienia od umowy,

dla wózków widłowych używanych należy w umowie dodać także dodatkowe informacje. W tym m.in rok produkcji urządzenia czy liczbę przepracowanych motogodzin.

Podsumowanie

Przekazie urządzenia Podsumowując, w jaki sposób sporządzić umowę kupna sprzedaży wózka widłowego? Musisz zgromadzić:

 • dane odnośnie sprzedającego oraz kupującego,
 • informacje dotyczące wózka widłowego,
 • a także wszystkie dane techniczne,

nie zapominając o wskazaniu również daty zawarcia umowy i dopilnowaniu złożenia podpisów pod nią.

Wybierając Lemarpol Wózki Widłowe nie musisz się jednak martwić o dokumentację i potrzebne papiery. Nasi specjaliści dopełnią wszystkich formalności za Ciebie, sporządzą czytelne umowy a w Twoje ręce oddadzą najwyżej jakości wózki widłowe znanych i cenionych marek.

Omawiając kwestie gromadzenia najważniejszych informacji dotyczących wózków widłowych nie sposób nie wspomnieć o DTR-ce – czyli innymi słowy Dokumentacji Techniczno Ruchowej, która traktowana jest w branży jako paszport maszyny. Co zawiera i jak wygląda? – wiedzę na ten temat powinien posiadać każdy właściciel wózka podnośnikowego.

Co już wiesz na temat dokumentów wózka widłowego?

W ostatnim czasie na naszym blogu znaleźć można było sporo informacji odnoszących się do dokumentacji, jaka powinna być prowadzona dla wózków widłowych. Znajdziecie je przechodząc do artykułów:

Wpisy te będą z pewnością cennym źródłem wiedzy dla każdego, kto posiada (lub planuje zakupić) wózek widłowy. Natomiast w dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kolejnemu ważnemu dla wózków jezdniowych podnośnikowych – dokumentowi – czyli DTR-ce.

Czym jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa?

Dokumentacja Techniczno Ruchowa to jeden z podstawowych dokumentów wózka widłowego, który przygotowywany jest przez producentów sprzętu. Powinna ona być sporządzana (a potem przechowywana) dla każdego urządzenia w przedsiębiorstwie. A wymóg ten podyktowany jest przez przepisy.

Jakie przepisy określają kwestie dokumentacji techniczno ruchowej?

Dyrektywa 2006/42/WE

Przepisy prawne stanowiące o obowiązku posiadania DTR-ki a także o tym, jak powinna ona wyglądać zawarte były początkowo w Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r. Dokument ten dotyczył przede wszystkim zagadnień takich jak:

 • ocena bezpieczeństwa,
 • certyfikacja maszyn,
 • ocena zgodności maszyn,
 • ocena ryzyka maszyn,
 • oraz kwestie audytów.

Obecnie, najnowsze rozporządzenie aktualizujące część informacji zawartych we wspomnianym dokumencie to wydane 14 czerwca 2023 r. Rozporządzenie Maszynowe, którego wydanie uchyliło postanowienia dyrektywy z 2006 roku.

Rozporządzenie Maszynowe

Rozporządzenie Maszynowe (określane także jako Dyrektywa Maszynowa) zostało wprowadzone w celu ujednolicenia przepisów Unii Europejskiej i krajowych. Dzięki niemu, nie ma konieczności dodatkowego stanowienia dokumentów w tematach, które ono już określa.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Maszynowym w pełni wejdą w życie i zaczną być stosowane od 20 stycznia 2027 r. Natomiast aż do 19 stycznia 2027 r. należy kierować się zasadami ustanowionymi w Dyrektywie z 17 maja 2006 roku.

Co zawiera dokumentacja DTR wózka widłowego?

Wracając jednak do tego – co to jest DTR i jakie dane gromadzi, przejdźmy do informacji o tym, co obowiązkowo musi zawierać Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózka widłowego. A są to m.in.:

 • dane ewidencyjne urządzenia,
 • instrukcja obsługi i instrukcje użytkowania,
 • wykaz wyposażenia normalnego oraz wyposażenia specjalnego a także wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • schemat funkcjonowania oraz schematy: kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,
 • instrukcja konserwacji oraz smarowania,
 • instrukcja BHP,
 • normatywy remontowe,
 • wykazy: części zamiennych i części zapasowych,
 • rysunek zewnętrzny oraz wykaz załączonych rysunków.

Zadaniem Dokumentacji Techniczno Ruchowej jest bowiem gromadzenie w jednym miejscu specyfikacji technicznej oraz dokumentów i wytycznych dotyczących eksploatacji maszyny.

Jak wygląda DTR-ka?

Technicznie Dokumentacja Techniczno Ruchowa bywa przechowywana w formie książki lub też spiętych pojedynczych kart (formatu A4). W przypadku rysunków mogą one być przechowywane oddzielnie aż do czasu wyłączenia wózka z eksploatacji – wtedy należy ponownie włączyć je do dokumentacji.

Kto przechowuje Dokumentację Techniczno Ruchową?

Obowiązek dbania o DTR-kę spoczywa na kierowniku magazynu, który powinien nie tylko być gwarantem nienaruszalności i bezpieczeństwa dokumentów, ale także zapewnić pracownikom łatwy dostęp do dokumentacji, gdyby zaszła konieczność sprawdzenia czegoś (np. instrukcję obsługi). Mowa tutaj o operatorach, konserwatorach czy też pracownicy serwisu wózków widłowych.

Bezpieczeństwo maszyn a dokumentacja DTR

Parametry techniczne i dane ewidencyjne, a także inne dokumenty wózków jezdniowych podnośnikowych powinny być bezpiecznie przechowywane. Wózki widłowe to zaawansowane urządzenia, których obsługa wymaga nie tylko posiadania uprawnień ale również praktycznej wiedzy, umiejętności oraz znajomości instrukcji obsługi konkretnych urządzeń. W powyższym artykule zaprezentowaliśmy co to jest DTR – jeden z najważniejszych dokumentów wózka widłowego.

Dziennik konserwacji wózka widłowego to jeden z dokumentów, bez którego nie może obejść się żaden widlak. W niniejszym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące tego dokumentu. Jeśli zatem potrzebujecie wiedzy: jak wypełniać dziennik konserwacji, kto powinien prowadzić w nim zapiski, jak często dokonywać wpisów w dzienniku – sprawdźcie koniecznie!

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Podstawową kwestią jest to, czym w ogóle jest dziennik konserwacji wózka widłowego? Warto mieć świadomość tego, ponieważ jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który musi obowiązkowo posiadać każdy wózek jezdniowy podnośnikowy.

Dziennik konserwacji to zbiór informacji (sporządzanych wpisów) dotyczących wykonywanych dla urządzenia:

Czyli podsumowując – (jak sama nazwa sugeruje) w dzienniku konserwacji wózka widłowego odnotowuje się dokładny zakres wykonywanych prac, napraw i wszelkich zmian technicznych.

Które urządzenia muszą posiadać dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji, w którym to odnotowuje się stan techniczny urządzenia musi obowiązkowo posiadać każdy pojazd jezdniowy unoszący, należący do kategorii urządzeń transportu bliskiego, która to z kolei podlega pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego.

Gdy zatem mowa o wózkach widłowych, prowadzenie dziennika konserwacji jest obowiązkowe dla:

oraz innych urządzeń z tej samej kategorii.

Kto ma za zadanie uzupełniać dziennik konserwacji?

Uzupełnianie książki eksploatacji stanowi codzienne zadanie operatora bądź też operatorów wózka widłowego. Kto jednak odpowiada za prowadzenie wpisów w dzienniku konserwacji? Z uwagi na fakt, iż zapisy dotyczą informacji technicznych czy też samej konserwacji oraz kontroli stanu wózka widłowego – dziennik konserwacji prowadzi zakładowy konserwator. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo nie posiada osoby na tym stanowisku, może to być serwis wózków widłowych, który sprawuje nad nim pieczę.

Jakie dane musi zawierać dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji wózka widłowego może mieć dwojaką formę: albo papierową (w formie książki/ dziennika) albo elektroniczną (w formie tabeli). Każde urządzenie musi posiadać swój osobny dziennik, tak samo jak książkę rewizyjną. A jakie są najważniejsze informacje, które powinien zawierać dokument, tak aby była pewność, że dotyczy on właśnie tego jednego, konkretnego urządzenia? Liczą się przede wszystkim informacje takie jak:

 • marka i rodzaj urządzenia,
 • numer seryjny wózka widłowego,
 • rok produkcji,
 • parametry maksymalne związane z możliwościami sprzętu: udźwig maksymalny, wysokość unoszenia oraz prędkość,
 • dane właściciela pojazdu.

Jednak to tylko podstawowe informacje, pozostaje jeszcze kwestia tego w jaki sposób prowadzić dziennik konserwacji oraz jak często należy dokonywać nowych wpisów.

Jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

 

Bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnianie dokumentów dotyczących stanu technicznego wózka widłowego oraz dokładny zakres wykonanych prac tak aby dokumentacja techniczno ruchowa mogła być podstawą do prawidłowo wyliczanego resursu.

Jak powinny wyglądać informacje zawarte we wpisach dziennika konserwacji? Co powinien zawierać konkretny wpis dotyczący urządzenia:

 • datę przeprowadzenia przeglądu lub czynności
 • aktualny stan licznika
 • opinię dotyczącą stanu technicznego wózka
 • informację o wymienionych częściach
 • a także ewentualne zalecenia co do dalszych działań
 • oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

Istotne, aby wszystkie informacje były uzupełnione rzeczowo i konkretnie, ponieważ przy pełnej formie dozoru technicznego dokumenty takie jak dziennik konserwacji czy książka eksploatacji wózka widłowego są sprawdzane podczas kontroli przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jak często uzupełniać dziennik konserwacji wózków widłowych?

W przeciwieństwie do książki eksploatacji, dziennik konserwacji prowadzony nie musi być codziennie, a jedynie w sytuacji, gdy konieczne jest odnotowanie czynności związanych z naprawą i/lub modernizacją a także przeglądów wózków widłowych. Wpisy zatem mogą być dokonywane nieregularnie. Istotne natomiast, aby były prawidłowo sporządzone.

Podsumowanie

Dziennik konserwacji to dokument, który musi posiadać każdy wózek widłowy. Uzupełnianie go należy w gestii pracowników (czy to zakładowych, czy zewnętrznych) zajmujących się nadzorowaniem prawidłowego stanu technicznego urządzenia. Nie ma określonych okresów czasu, co ile powinno się sporządzać notatki w dzienniku konserwacji, jednak obowiązkowo, każdorazowo należy sporządzić tam adnotację po jakiejkolwiek ingerencji w stan techniczny pojazdu.

Nadzór stanu technicznego, przestrzeganie przepisów, regularne konserwacje i prowadzenie dokumentacji – to obowiązki posiadaczy wózków jezdniowych podnośnikowych. W dzisiejszym artykule zaprezentujemy informacje o jednym z nieodłącznych dokumentów, jakie powinien posiadać każdy wózek widłowy – czyli książce eksploatacji. Czym jest? Jak ją prowadzić i kto powinien to robić? Zapraszamy do lektury!

Co to jest książka eksploatacji wózka widłowego?

Czy każda książka codziennej eksploatacji wózka jest taka sama? Niekoniecznie. Książka eksploatacji wózka widłowego może przyjmować formę papierową lub elektroniczną – w zależności od tego jak zadecyduje właściciel pojazdu. Jednak bez względu na to, najważniejsze jest, aby zawierała wszystkie niezbędne dane oraz prowadzona była systematycznie i dokładnie, zgodnie z narzuconym odgórnie schematem wpisów oraz zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

Książka eksploatacji jest dokumentem, który obowiązkowo musi posiadać każdy wózek widłowy. Adnotacje i wpisy w niej zawarte mogą być również sprawdzane w trakcie przeglądu wózka widłowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jakie dane zawiera książka eksploatacji wózka widłowego?

Nie ma jednego odgórnie przyjętego wzoru, który wskazywałby jak technicznie powinna prezentować się książka eksploatacji wózka widłowego. Są natomiast wskazane informacje, jakie powinny się w niej zawierać, a podzielić możemy je na trzy części.

Pierwsza część dotyczy danych wózka widłowego. Są to informacje takie jak:

 • marka i model urządzenia;
 • parametry i moc wózka widłowego: maksymalny udźwig, wysokość podnoszenia;
 • masa sprzętu.

Druga część wpisów w książce eksploatacji wózka widłowego to już zapiski sporządzane na bieżąco. Obejmujące:

 • daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia obsługi wózka widłowego;
 • stan licznika (podawany w motogodzinach);
 • imiona i nazwiska operatorów i konserwatorów sprzętu;
 • podpis i czytelnie wpisane nazwisko osoby dokonującej wpisu.

Trzecia, ostatnia część to miejsce na informacje dotyczące:

 • rzeczywistego, bieżącego stanu technicznego wózka widłowego;
 • wykrytych i nowopowstałych usterek oraz awarii;
 • wykonanych w celu poprawy stanu technicznego urządzenia napraw;
 • przeglądów, jakim poddawany był sprzęt.

Tak jak zaznaczono, nie istnieje jeden narzucony wzór dla książki eksploatacji wózka widłowego, dlatego w poszczególnych przypadkach informacje te mogą się zazębiać czy być ułożone w całkowicie innej kolejności.

Jak uzupełniać wpisy w książce eksploatacji?

Osobą, która zobowiązana jest do uzupełniania wpisów w książce eksploatacji jest operator, który użytkuje wózek widłowy. To w końcu on w trakcie pracy ma możliwość zauważyć jak zachowywał się wózek, jak pracował silnik i czy sprzęt nie uległ żadnej awarii.

W jaki sposób powinny być prowadzone zapiski? Liczy się kilka elementów:

 • regularność – nawet jeśli nic, poza ilością przepracowanych godzin, nie zmienia się w wózku widłowym, należy pamiętać, żeby za każdym razem odnotować kiedy zaczęła, a kiedy skończyła się praca oraz jaki jest stan techniczny maszyny
 • podpis – to również ważny element którego nie może zabraknąć w książce eksploatacji wózka widłowego. Podpis pracownika powinien być czytelny, tak, aby w razie wątpliwości czy dodatkowych pytań, konserwator wiedział do którego z pracowników ma się udać
 • bezpieczne przechowywanie – zdarza się, że na jednym wózku widłowym w trakcie pracy zmianowej porusza się 2 czy 3 operatorów. Ważne, aby każdy odnotował swoją zmianę i przekazał książkę swoim następcom.

W przypadku wykrycia usterki należy jak najlepiej (czyli najbardziej szczegółowo) opisać jak doszło do sytuacji, jak zachowuje się wózek, których elementów/czego dotyczy awaria itd. Zdecydowanie pomoże to konserwatorowi czy też serwisowi wózków widłowych w jak najszybszym usunięciu nieprawidłowości.

Ile przechowywać książkę eksploatacji wózków widłowych?

Książkę eksploatacji wózka widłowego należy przechowywać minimum 2 lata, gdyż jej okazanie może być konieczne podczas podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Za niedopełnienie posiadania oraz regularnych wpisów w dokumentacji na właścicieli pojazdów mogą zostać nałożone kary finansowe.

Inne dokumenty dla wózków widłowych

Wózki widłowe to niezwykle popularne urządzenia, wykorzystywane w wielu branżach, właśnie dlatego tak ważne jest, aby kontrolować ich stan techniczny i właściwie o nie dbać. Pomóc mogą w tym regularnie przeprowadzane przeglądy, serwisowanie oraz konserwacja urządzeń a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jakie są najważniejsze dokumenty, które powinien posiadać każdy wózek jezdniowy podnośnikowy?

 • opisywana w powyższym artykule książka eksploatacji (określana także jako dziennik eksploatacji wózka widłowego),
 • dziennik konserwacji wózka widłowego,
 • dokumentacja techniczno ruchowa (znana tez jako DTRka).

Wszystkie powyższe dokumenty są wymagane dla każdej maszyny osobno. Umożliwiają one również prawidłowe wyliczenie resursu dla wózka.

Podsumowanie

Prawidłowa eksploatacja wózków widłowych jest równie ważna co sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad urządzeniami i dokładanie wszelkich starań, aby ich dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny. Książka eksploatacji to dla wózków widłowych ważny dokument, który powinien bezwzględnie posiadać każdy wózek jezdniowy w celu dokonywania codziennych wpisów i adnotacji.

Właściciele wózków widłowych odpowiadają nie tylko za zarejestrowanie wózka w Urzędzie Dozoru Technicznego, ale również za nadzorowanie stanu technicznego urządzenia przez cały okres eksploatacji. Skutecznymi środkami nadzoru wózków widłowych są w tym przypadku przeglądy wózków widłowych.

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Przepisy dotyczące przeglądów wózków widłowych określone są w Ustawie o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Zgodnie z jej założeniami wszystkie wózki widłowe oraz część wózków paletowych (paleciaki elektryczne) podlegają pod nadzór UDT z uwagi na fakt, iż są urządzeniami transportu bliskiego z mechanicznym napędem.

Rodzaje przeglądów wózków widłowych

Przeglądy wózków widłowych zalecane i przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego to zaledwie jeden, spośród kilku typów, kontroli zalecanych dla widlaków. Jakie przeglądy można wyróżnić dla wózków jezdniowych?

 • codzienne
 • konserwatorskie (inaczej określane jako konserwacyjne)
 • okresowe
 • oraz specjalne.

Każdy z nich wyznaczany jest z innego powodu. Odbywają się również w różnych okresach czasowych. Tym, co je łączy jest wspólny cel i założenie – czyli zachowanie prawidłowego stanu technicznego wózka widłowego.

Jak często robić badania kontrolne i przeglądy wózków widłowych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów wózków jezdniowych jest określona na bazie rodzaju badania o jakim mowa. I tak zgodnie z regularnością wykonuje się:

 • przeglądy codzienne – wykonywane każdego dnia przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Mają na celu określenie, czy sprzęt jest w pełni sprawny, czy posiada olej i paliwo (w przypadku wózków widłowych spalinowych) lub naładowany akumulator (w przypadku wózków widłowych elektrycznych). Wyniki przeglądu powinny być odnotowane w Książce eksploatacji wózka widłowego. Obowiązek ich przeprowadzania dotyczy operatorów wózków widłowych.
 • przeglądy konserwacyjne – ich częstotliwość wykonywania zależna jest od rodzaju urządzenia o jakie chodzi. Mogą one odbywać się co 30 lub 60 dni. Krótszy okres zarezerwowany jest dla wózków jezdniowych wyposażonych w mechaniczny napęd oraz wysięgnik, w których to znajduje się podest lub fotel operatora (np. wózki widłowe czołowe, wózki wysokiego składowania, wózki widłowe terenowe). Co 60 dni z kolei zaleca się przeprowadzanie przeglądów konserwatorskich dla wózków, które co prawda także posiadają mechaniczny napęd, jednak są one prowadzone lub sterowane zdalnie. Wyniki przeglądów zapisuje się w Dzienniku konserwacji wózka widłowego. A badania tego typu przeprowadza konserwator wózków widłowych.
 • przeglądy okresowe – stanowią najrzadziej odbywające się spośród wymienionych badań. Mają charakter państwowej kontroli, w trakcie której sprawdza się nie tylko stan techniczny, ale również wszelkie dokumenty wózków jezdniowych. Wykonuje się je raz na rok i przeprowadzane są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Co sprawdza się w trakcie codziennego przeglądu wózka widłowego?

Najbardziej podstawowy typ przeglądów, który jednak ma, mimo wszystko, spore znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wózka jezdniowego podnośnikowego to przegląd codzienny. To właśnie w trakcie codziennej pracy najłatwiej i najszybciej dostrzec można wszelkie ewentualne nieprawidłowości dotyczące jazdy czy obsługi wózka jezdniowego. Dlatego tak ważne jest, aby operatorzy wózków widłowych podchodzili profesjonalnie do sprawdzania stanu technicznego urządzenia.

W trakcie przeglądu codziennego sprawdzeniu poddawane są:

 • stan techniczny wózka jezdniowego – to czy nie posiada on żadnych widocznych uszkodzeń (pęknięcia, wgniecenia, zarysowania), które mogłyby powodować usterkę sprzętu i wpływać negatywnie na jego pracę;
 • poziom oleju i wody – tylko prawidłowy poziom płynów zapewni poprawne działanie sprzętu;
 • kontrolki wózka widłowego – czy żadna z nich nie wskazuje na jakąś awarie czy problem techniczny;
 • gotowość urządzenia do pracy.

Z uwagi na fakt, że przegląd nie obejmuje skomplikowanych kwestii technicznych, a głównie podstawową zdolność wózka widłowego do eksploatacji każdy operator z łatwością poradzi sobie z tym zadaniem.

operator wózka widłowego A co w przypadku, gdy operator wózka widłowego zauważy jakieś nieprawidłowości? Koniecznie należy je nie tylko odnotować, ale również zgłosić to do zwierzchnika oraz zakładowego konserwatora wózków widłowych, który zadecyduje o dalszych czynnościach naprawczych.

Przeglądy konserwatorskie wózków widłowych

Drugi typ przeglądów w przypadku wózków widłowych to przeglądy konserwacyjne, inaczej konserwatorskie – ich nazwa wzięła się oczywiście od określenia pracownika, który je wykonuje. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zatrudnia osobnego pracownika na stanowisko konserwatora? Rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy serwisu wózków widłowych, gdzie wykwalifikowani specjaliści zajmą się kompleksowo sprawdzeniem stanu technicznego urządzenia.

Dodatkowy atut tego rozwiązania stanowi fakt, że każda ewentualna usterka może być błyskawicznie naprawiona, a uszkodzona część wymieniona. Jeśli szukasz firmy, która zajmie się profesjonalnie i kompleksowo flotą wózków widłowych w Twoim przedsiębiorstwie, sprawdź nasz Serwis Wózków Widłowych.

Co warto wiedzieć odnośnie przeglądów okresowych?

Okresowy przegląd wózka widłowego pierwszy raz wykonywany jest dla urządzenia zaraz po jego zakupie, przed rozpoczęciem pracy, tak aby potwierdzić zdolność sprzętu do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Następne wykonuje się już regularnie w określonych odstępach czasu.
W trakcie przeglądów okresowych komisja składająca się z pracowników UDT sprawdza:

 • czy faktyczny stan techniczny urządzenia pokrywa się z tym, co znajduje się w jego dokumentacji;
 • dokumenty takie jak: Ksiażka eksploatacji i Dziennik konserwacji prowadzone i uzupełniane są regularnie;
 • protokoły pomiarów elektrycznych;
 • informacje o wymianie części a także stan poszczególnych elementów wymiennych i niewymiennych;
 • poprawność działania układu hydraulicznego;
 • a także kwestie dotyczące sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu.

Przegląd specjalny wózka widłowego

Ten typ przeglądu różni się od pozostałych, gdyż częstotliwość jego wykonywania nie jest z góry narzucona przez konkretne okresy czasowe. Przegląd specjalny wykonywany jest, gdy przekroczony zostaje resurs wózka widłowego i konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, w celu wyliczenia nowego resursu.

Co sprawdza się podczas przeglądu specjalnego?

Przegląd specjalny ma za zadanie kompleksowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów, części oraz układów wózka widłowego. Zakres badania obejmuje:

 • konstrukcję nośną,
 • układ hydrauliczny,
 • układ pneumatyczny,
 • działanie napędu,
 • a także systemów bezpieczeństwa.

Więcej o tym, na czym dokładnie polega przegląd specjalny wózka widłowego dowiesz się tutaj.

Badania powypadkowe i poawaryjne widlaków

Istnieje jeszcze jeden rodzaj przeglądów wykonywanych przez konserwatora wózków widłowych. Są to badania powypadkowe i poawaryjne. Przeprowadza się je już po usunięciu usterki czy wymianie części, które uległy awarii. Celem przeglądu jest ocena, czy wózek widłowy jest już w pełni sprawny, naprawiony i może wrócić do pracy.

Tylko pozytywny wynik tego typu przeglądu umożliwi ponowne dopuszczenie go do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przeglądy wózków widłowych – podsumowanie

przeglądy wózków widłowych - podsumowanie Codzienne, specjalne, poawaryjne, konserwatorskie czy okresowe przeglądy wózków widłowych – choć teoretycznie może wydawać się to skomplikowane, to na każde badanie jest odpowiedni czas oraz pora. Ilość różnego typu przeglądów urządzeń ma na celu zapewnienie 100% sprawności urządzeń przez cały ich okres eksploatacyjny.

Opony wózków widłowych mają swoją konkretną żywotność, podobnie jak w przypadku opon samochodowych czy rowerowych. Wpływa na nią wiele czynników takich jak rodzaj opon czy też charakterystyka pracy wykonywanej przez wózki widłowe. Znacznie szybciej będzie dochodziło do zużycie opon w wózkach widłowych, które są silnie eksploatowane i pracują po wiele godzin. Bardzo ważne jest, aby regularnie kontrolować stan opon i w odpowiednim czasie wymienić je na nowe. Zapewni to komfort pracy operatora, ale w szczególności jest to istotne pod względem bezpieczeństwa. Zastanawiasz się jakie są kryteria zużycie opon w wózkach widłowych, jakie rodzaje opon wyróżniamy i kiedy należy wymienić opony? Odpowiadamy!

Opony do wózków widłowych – rodzaje

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opon w wózkach widłowych:

 • Opony pneumatyczne, które dzielimy na radialne i diagonalne.
 • Opony elastyczne, które dzielimy na dwuwarstwowe i trójwarstwowe.

Sprawdź jak wybrać odpowiednie opony do wózków widłowych!

opony pneumatyczne Opony pneumatyczne

To inaczej opony dętkowe, które są wypełnione powietrzem, a budową nawiązują do typowych opon samochodowych. W przypadku opon pneumatycznych, cechą która je wyróżnia jest dobra amortyzacja i niska cena, są one jednak podatne na przebicie.

 • Opony pneumatyczne diagonalne są najmniej odporne i wytrzymałe spośród wszystkich rodzajów. Zbudowane są z dętki i ochraniacza. Mają dobrą amortyzację, ale są bardzo podatne na uszkodzenia. Ze względu na szybkie nagrzewanie się, powinny być one wykorzystywane w urządzeniach, które są mało eksploatowane, nie sprawdzą się w zmianowym trybie pracy. Mają one pewne braki techniczne, ale ich zaletą jest niska cena.
 • Opony pneumatyczne radialne są dobrym rozwiązaniem dla firm, w których wózki widłowe są intensywnie wykorzystywane każdego dnia. Zbudowane są z dętki, ochraniacza oraz dodatkowo zawierają kołnierz uszczelniający, który w dużym stopniu poprawia ich jakość. Charakteryzują się one znacznie dłuższą żywotnością niż opony diagonalne, są one również droższe. Mogą być one wykorzystywane również w miejscach o podwyższonym ryzyku powstania wybuchu, przykładowo w przemyśle chemicznym.

Opony elastyczne

Czasem określane są jako opony pełne, zbudowane są z warstw gumy i nie posiadają dętki. Po dłuższym czasie również ulegają zniszczeniu i zużyciu, ale są odporne na przebicia. Ich amortyzacja różni się w zależności od typu.

 • Opony elastyczne dwuwarstwowe posiadają dwie warstwy amortyzujące, dzięki czemu są odporne na przebicia, jednak ich żywotność jest krótka. Ze względu na niską odporność na zmiany temperatur, są one wykorzystywane głównie w urządzeniach magazynowych, które są używane wewnątrz budynków. Sprawdzą się w pojazdach, które wykonują pracę sporadycznie, na równym i płaskim terenie. Ich zaletą jest niewątpliwie atrakcyjna cena.
 • Opony superelastyczne trójwarstwowe to najlepszej jakości opony jakie są dostępne na rynku. Są przystosowane do pracy w różnych warunkach, dzięki temu, że posiadają aż trzy warstwy amortyzujące. W przypadku opon superelastycznych, ważną cechą jest odporność na zmiany temperatur i zdolność przemieszczania się po nierównych nawierzchniach. Są to opony o najdłuższej żywotności oraz najwyższej cenie spośród wszystkich rodzajów.

Dlaczego należy wymieniać opony w wózku widłowym?

Podczas przeprowadzanych badań i inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego, sprawdzany jest również stan ogumienia wózka widłowego. Dlatego należy zadbać, aby opony były regularnie wymieniane, co zapewni bezpieczeństwo podczas użytkowania pojazdu. Jeśli ogumienie jest niesprawne, stwarza to znaczne zagrożenie dla operatora wózka widłowego oraz otoczenia.

Obowiązkiem właściciela wózka widłowego jest zarejestrowanie go w UDT i złożenie wniosku o przeprowadzenie badania UDT. Jest to niezbędne, aby użytkowanie wózków widłowych był zgodne z prawem i bezpieczne.

kiedy wymienic opony w wózku widłowym Opony do wózków widłowych – jak ocenić, kiedy należy je wymienić?

Stopień zużycia opon w wózkach widłowych możemy określić dzięki specjalnym znacznikom, które znajdują się na ogumieniu. Określają one linię maksymalnego zużycia opony. W przypadku wszelkiego rodzaju wózków widłowych, należy pamiętać, że podlegają one dozorowi technicznemu. Ponadto, w Polsce obowiązują specjalne wytyczne, w kwestii eksploatacji opon w różnego rodzaju pojazdach. Żaden pojazd nie może być użytkowany jeśli jego wskaźnik zużycia opon jest na poziomie granicznym.

Oznaki zużycia opon w wózkach widłowych

Możemy wyróżnić kilka podstawowych oznak, że opony w naszym wózku widłowym są zużyte i wymagają wymiany.

Oznaki zużycia opon Zmniejszenie się grubości opon w wózku widłowym

Zmniejszenie grubości opon to jeden z pierwszych znaków, że nadają się one do wymiany. W przypadku niektórych opon, w ocenie stopnia zużycia opon pomoże nam tzw. linia bezpieczeństwa, która jest wskaźnikiem wyznaczającym graniczne zużycie opon. Najczęściej występuje ona w postaci paska, w momencie gdy bieżnik będzie zużyty do tego znacznika, opona wymaga wymiany.

TWI – wskaźnik zużycia opon pneumatycznych

W oponach pneumatycznych oznaki zużycia są bardzo dobrze widoczne. Opony te są wyposażone w specjalne wskaźniki zużycia, czyli wysokie zgrubienia w szczelinach bieżnika. Obszary te umieszcza się najczęściej na ściance opony i oznacza się je za pomocą liter TWI (Tread Wear Index) lub wypukłego trójkąta.

Wpływ ciśnienia w oponach pneumatycznych na ich zużycie

Prawidłowe zużycie opon pneumatycznych występuje wtedy, gdy ogumienie jest zużywane równomiernie. Nie występują wtedy żadne odstępstwa od bieżnika. Mocno zużyty środek bieżnika świadczy o tym, że wózek porusza się na oponach ze zbyt wysokim ciśnieniem. Natomiast okrągłe zużycie opony, które charakteryzuje się wyższą wysokością bieżnika na środku koła, świadczy o zbyt niskim ciśnieniu.

W jakich innych przypadkach koniecznie należy wymienić opony?

Sytuacje, w których niezwłocznie należy wymienić oponę to przykładowo:

 • uszkodzenie boków opony pneumatycznej,
 • odklejenie lub rozwarstwienie bieżnika od pozostałych części opony,
 • wystąpienie wybrzuszenia w oponie dętkowej,
 • wystawanie z opony drutów lub kawałków płótna.

zużyte opony do wymiany Kryteria zużycia opon w wózkach widłowych – podsumowanie

W przypadku opon do wózków widłowych ważne jest, aby pamiętać o wszystkich oznakach zużycia opon i w odpowiedniej chwili poddać je wymianie. Jest to obowiązek każdego właściciela wózka widłowego. Jeśli zauważymy, że opony w wózku widłowym są zniszczone i zużyte, skontaktujmy się z profesjonalnym serwisem wózków widłowych, który zapewni nam szybką i sprawną wymianę opon. Sprawne elementy w naszych wózkach widłowych to gwarancja komfortowej i efektywnej pracy, a co najważniejsze zapewnia też bezpieczeństwo operatora urządzenia oraz całego otoczenia. Jeśli zadbamy o regularne przeglądy i serwisowanie naszych urządzeń będą one służyły naszej firmie przez wiele lat.

Zdarzają się niechlubne przypadki, kiedy to pracownicy mimo wygaśnięcia uprawnień, bądź też w przypadku ich braku decydują się na jazdę wózkiem widłowym. W poniższym artykule odpowiemy, jakie mogą być konsekwencje tego typu działań i dlaczego przedsiębiorcy nie powinni dopuszczać do tego typu sytuacji.

Prawo jazdy kategorii B a uprawnienia na wózki widłowe

W sieci bardzo często pada pytanie – czy prawo jazdy kategorii B upoważnia do kierowania wózkami widłowymi? Odpowiedzi bywają często mylące, wskazując na dopuszczenie tego typu możliwości. Nie jest to prawdą. Prawo jazdy (bez względu na posiadają kategorię) nie upoważnia kierowcy do obsługi wózka widłowego.

Uprawnienia na wózki widłowe uzyskiwane po zaliczeniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego znacząco różnią się od prawa jazdy. Tak samo inna jest obsługa obydwu urządzeń (wózki widłowe wyposażone są mechanizm unoszenia, którego przecież nie posiadają samochody).

Do jazdy wózkiem widłowym konieczne jest uzyskanie uprawnień UDT, o których więcej możecie przeczytać w naszym tekście “Uprawnienia na wózki widłowe – aktualne informacje“.

Kiedy uprawnienia nie są wymagane?

Jedyną sytuacją w pracach magazynowych oraz transportowych, gdy posiadanie uprawnień UDT nie jest konieczne jest operowanie i obsługa wózków paletowych ręcznych – czyli takich, które nie zostały wyposażone w napęd. W ich przypadku wystarczy jeśli pracownik przejdzie krótkie szkolenie w miejscu pracy.

Wózki ręczne są łatwe w obsłudze, ich wysokość unoszenia pozwala zazwyczaj jedynie na delikatne uniesienie palety na czas transportu (na około 20-30cm). Wystarczy znajomość podstawowych zasad BHP, zdrowy rozsądek i po przejściu wewnętrznego przeszkolenia można już przystąpić do obsługi ładunków.

Z kolei oficjalne, państwowe uprawnienia na wózki widłowe konieczne są do obsługi każdego typu wózka podnośnikowego z mechanicznym napędem. Uprawnień wymagają zatem:

Konsekwencje braku uprawnień UDT

Co grozi w przypadku jeśli osoba wyznaczona do pracy na wózku jezdniowym z napędem mechanicznym nie będzie posiadała uprawnień? W trakcie pracy może zdarzyć się sytuacja, gdy przedsiębiorstwo spotka inspekcja bądź też w trakcie przeglądu wózków widłowych okaże się, że jako operator jest wpisana osoba, która oficjalnie nie posiada uprawnień UDT.

Dla firmy

Osoba zatrudniająca pracownika na stanowisko operatora wózka widłowego powinna upewnić się, iż kandydat jest posiadaczem ważnego, aktualnego imiennego zezwolenia, by jeździć wózkiem widłowym, wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Tego typu uprawnienia wydawane są terminowo (okres ich ważności zależy od typu pojazdu podnośnikowego) i obowiązują na terenie całego kraju.

W zakładzie pracy powinno na bieżąco kontrolować się zarówno kwestie dopuszczenia pojazdu do użytkowania, jak i to, czy operatorzy posiadają ważne uprawnienia. Jeśli nie, należy poprosić ich o przedłużenie zezwoleń, bądź też wyrobienie nowych.

Jakie mogą być konsekwencje dla firm, które do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych zatrudniają osoby bez koniecznych uprawnień? Przede wszystkim właściciel takiego przedsiębiorstwa będzie musiał liczyć się z karą finansową. Jednak konsekwencje nie ominą także pracownika, który w tym przypadku nie jest także bez winy.

Dla pracownika

Brak uprawnień UDT w trakcie prowadzenia pojazdu jezdniowego podnośnikowego to sytuacja, w której odpowiedzialni są zarówno pracodawca, jak i wskazany jako kierowca pracownik.
Nawet w sytuacji, jeśli posiada on doświadczenie lub w przeszłości już prowadził wózek widłowy, nie oznacza to, iż może bez aktualnych zezwoleń obsługiwać tego typu urządzenie.

Tak samo jak w przypadku pracodawcy, także i na pracownika może zostać nałożona kara finansowa. Jednak to nie wszystko. W znacznie gorszym przypadku znajdzie się pracownik, który podczas obsługi wózka widłowego będzie sprawcą lub uczestnikiem wypadku z udziałem pojazdu.

Brak uprawnień na wózki widłowe a odpowiedzialność karna

Czy pracownika, który obsługuje wózek widłowy bez uprawnień może czekać Sąd i kara pozbawienia wolności? Taka możliwość także istnieje! Jeśli podczas jazdy wózkiem widłowym nieposiadający uprawnień operator spowoduje wypadek, na skutek którego ucierpią inne osoby, będzie on musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W takim przypadku wszczęte zostanie postępowanie karne a nieupoważniony operator wózka widłowego zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Podsumowanie

Jazda wózkiem widłowym to wymagające i odpowiedzialne zajęcie. Obsługa wózków widłowych wymaga posiadania przez operatorów uprawnień UDT, które wydawane są na określony czas i obowiązują na terenie całej Polski. Po ich wygaśnięciu konieczne jest ponowne zaliczenie egzaminu na wózki widłowe. Wszystko to aby zachować maksimum bezpieczeństwa w trakcie obsługi ładunków przy pomocy wózków widłowych z mechanicznym napędem.

Jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków właściciela wózków widłowych jest zarejestrowanie pojazdów w lokalnym Urzędzie Dozoru Technicznego. Aby to wykonać należy zgromadzić komplety dokumentacji urządzenia i złożyć wniosek o przeprowadzenie badania. Więcej o nim przeczytasz poniżej.

Kiedy należy złożyć wniosek o badanie UDT?

Istnieje kilka przypadków, w których właściciel wózków widłowych zobowiązany jest do zapewnienia urządzeniom profesjonalnego badania technicznego wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Należą do nich między innymi:

 • rejestracja urządzenia po raz pierwszy w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia),
 • rejestracja wózka widłowego po raz kolejny (używanego sprzętu) w UDT,
 • badanie eksploatacyjne po naprawie lub modernizacji urządzenia.

Badanie tego typu ma na celu ocenić stan urządzenia, prawidłowość dokumentów. Pracownik oddziału sprawdzi każde z powyższych, tak, aby finalnie pojazd mógł uzyskać zezwolenie na eksploatację.

Jakie urządzenia podlegają UDT?

Kontroli i przeglądom UDT podlegają wszystkie urządzenia transportu bliskiego, które podlegają dozorowi technicznemu. Są to między innymi:

badanie udt Dozorowi Technicznemu podlegają również urządzenia takie jak: suwnice, żurawie czy dźwigi, a nawet kotły parowe.

Kto składa wniosek o przeprowadzenie badania?

Do złożenia wniosku o badanie urządzenia transportu bliskiego przez UDT zobowiązany jest jego właściciel, nawet jeżeli nie zajmuje się on na co dzień obsługą wózka i nie posiada uprawnień na wózki widłowe.

Wniosek można złożyć osobiście w formie papierowej, listownie lub w formie elektronicznej (poprzez stronę: www.eudt.gov.pl). Powinien on być dostarczony do najbliższego oddziału lub biura UDT w okolicy. Każdorazowo termin oraz miejsce badania urządzenia ustalane są z osobą zgłaszającą pojazd.

Co powinien zawierać wniosek o badanie UDT?

Aby wniosek o przeprowadzenie badania złożony w Urzędzie Dozoru Technicznego był kompletny konieczne jest dołączenie do niego dwóch kompletów dokumentacji wózka w języku polskim. Co składa się na tego typu dokumentację:

 • prawidłowo wypełniony formularz z danymi urządzenia,
 • DTR-ka (oryginał plus kopia),
 • wykaz pojazdów (w przypadku większej ilości urządzeń, które mają zostać poddane badaniu).

Jakie dane zawiera formularz?

 • nazwa, NIP oraz adres siedziby podmiotu, na którą będzie wydana decyzja,
 • dane kontaktowe,
 • informacje dotyczące zgłaszanych urządzeń: typ urządzeni, markę, numer fabryczny, rok budowy, udźwig i numer ewidencyjny UDT,
 • miejsce przeprowadzenia badania,
 • a także ewentualne pełnomocnictwo.

jakie dane zawiera formularz Ile kosztuje badanie UDT?

Właściciel wózka widłowego musi przygotować się na wydatki związane z opłatą za przeprowadzenie badania urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 9. lutego 2021 kwota za sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przez UDT wynosi 193,78 zł.
Wysokość oraz obowiązek opłaty ustalone są na podstawie art. 23 ust. 4.

Podsumowanie

Po zakupie nowego wózka widłowego, w celu zarejestrowania go musisz najpierw wystąpić o przeprowadzenie badania UTD. W tym celu w lokalnym, najbliższym Urzędzie Dozoru Technicznego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie badania. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Przykładowy wniosek do pobrania znaleźć można online.