Blog

Konserwator wózków widłowych – uprawnienia i wymagania w zawodzie

Praca konserwatora wózków widłowych nie jest łatwa, a zakres obowiązków, które należy objąć na tym stanowisku jest dość szeroki. Dotyczą one głównie sprawowania nadzoru technicznego nad urządzeniami, ale również wykonywania napraw oraz usuwania usterek. Czym jeszcze zajmują się konserwatorzy widlaków i jakie kwalifikacje trzeba mieć do pracy w tym zawodzie? Sprawdźcie!

W kontekście pracy na wózkach widłowych dwie najczęściej wymieniane osoby to operator wózków widłowych oraz ich konserwator. To oni mają na co dzień styczność z pojazdami i są odpowiedzialni za ich stan oraz wydajną pracę.

W poniższym tekście zaprezentujemy:

 • jakie uprawnienia musi zdobyć osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku,
 • jaki jest zakres obowiązków konserwatorów wózków widłowych,
 • ile wynosi średnie wynagrodzenie pracowników.

Kwalifikacje na stanowisku konserwatora wózków widłowych

Potencjalny kandydat, który planuje rozpocząć przygotowanie do zawodu w charakterze konserwatora musi spełniać kilka podstawowych kryteriów. Należą do nich:

 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie – minimum zawodowe;
 • dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy,
 • a także jedno z zaświadczeń: świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej/ średniej bądź studiów technicznych oraz 6-12 miesięcy doświadczenie w pracy z wózkami jezdniowymi unoszącymi.

Dobrze, aby kandydat na konserwatora posiadał także określone predyspozycje, takie jak: precyzyjność, cierpliwość, dokładność oraz odporność na stres. A także wykazywał się dobrą znajomością budowy pojazdów jezdniowych, zacięciem mechanicznym i elektrotechnicznym oraz opanowaniem przepisów oraz zasad transportu bliskiego.

Każdy konserwator w celu rozpoczęcia pracy, musi legitymować się uprawnieniami zdobytymi po zdaniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

wnętrze-serwisu-wózków-widłowych Obowiązki i zadania konserwatora wózków widłowych

Do głównych obowiązków osób pracujących w charakterze konserwatora widlaków należą:
1.nadzorowanie oraz weryfikacja stanu technicznego urządzeń jezdniowych podnośnikowych
2.usuwanie usterek i awarii.
Oczywiście każdy z tych punktów zawiera w sobie wiele szczegółowych wytycznych, które doprecyzowują zakres obowiązków na tym stanowisku. Pokrótce zadania te, przedstawimy poniżej.

1.Czuwanie nad stanem technicznym wózków widłowych

Konserwator wózków widłowych zobowiązany jest do systematycznego wykonywania przeglądów. Każdy z nich powinien być odnotowany i rzetelnie opisany w Dzienniku Konserwacji. W trakcie tego typu przeglądu sprawdzane jest m.in.:

 • prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych układów wózka widłowego;
 • sprawność urządzeń sygnalizacyjnych, oświetlenia oraz urządzeń sterujących;
 • ogólny stan techniczny (wytrzymałość konstrukcji, jej mocowań czy spawań)
 • zużycie osprzętu (w tym np. wideł) a także opon do wózków widłowych.

praca-konserwatora-wózków-widłowych-wymiana-opon Konserwator powinien być w stałym kontakcie z pracownikami operującymi wózkami widłowymi, aby na bieżąco zbierać informacje oraz sugestie o wszelkich nieprawidłowościach w stanie technicznym pojazdów.

2.Prace naprawcze

Problemy awarii i te związane z usuwaniem usterek można rozwiązać dwojako. Jedną z opcji jest skorzystanie z pomocy serwisu wózków widłowych. Dzięki temu nie trzeba martwić się o miejsce do przeprowadzania prac naprawczych, czy też wszystkie niezbędne w tym celu narzędzie, urządzenia i techników. Zwykle z pomocy serwisu korzysta się przy większych awariach lub gdy zachodzi potrzeba wykonania całkowitego remontu urządzenia.

Z drugiej opcji, czyli skorzystania z pomocy konserwatora wózków widłowych korzysta się podczas naprawy drobnych usterek; gdy zachodzi konieczność wymiany którejś z części itp. Dlatego tak ważne jest, aby konserwator wózków znał dokładne zasady budowy oraz funkcjonowania widlaków.

Do pozostałych obowiązków konserwatorów należą jeszcze:

 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia po przebytych naprawach;
 • diagnostyka;
 • w zależności od potrzeb – naprawa oraz instalowanie obiektów technicznych na stanowisku pracy.

Jak widać, konserwator wózków widłowych musi wykazywać się dużą wiedzą z zakresu działania urządzeń, ich konstrukcji, funkcjonowania podzespołów i mechanizmów, a także sprawnością oraz umiejętnościami technicznymi.

Ile zarabia konserwator wózków?

Wynagrodzenie konserwatora wózków widłowych zależy od wielu czynników. Składa się na nie m.in.:

 • wielkość oraz kapitał firmy, która zatrudnia pracownika,
 • doświadczenie konserwatora na podobnym stanowisku, staż pracy,
 • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje czy wykształcenie kierunkowe, które mogą przydać się podczas pracy,
 • rodzaj umowy oraz zatrudnienia (cały etat/pół etatu).

Składowych może być oczywiście dużo więcej. Wynagrodzenie może też nieco różnić się w zależności od np. województwa.
W przypadku pracy konserwatora mediana na obecnym rynku pracy wynosi ok 3 600zł brutto. Jednak zakres płacy waha się pomiędzy 3 000 zł brutto a nawet 4 600 zł brutto i uzależniony jest między innymi od opisanych już powyżej czynników.

Podsumowanie

Zawód konserwatora wózków widłowych wymaga od kandydata na to stanowisko rozległej wiedzy technicznej oraz z zakresu przepisów UDT. Osoba, pracująca w tym charakterze musi wykazać się dużą rzetelnością i skrupulatnością podczas przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych oraz sporządzania adnotacji dotyczących stanu technicznego pojazdu. Nie obce muszą być dla niej również tajniki naprawy urządzeń jezdniowych.