Blog

Egzamin na wózki widłowe – popularne pytania i odpowiedzi

Każdy kandydat przygotowujący się do egzaminu na wózki widłowe powinien uprzednio zapoznać się z treścią pytań, które padają najczęściej w trakcie testu. Jak najlepsze przygotowanie do części teoretycznej, zdecydowanie ułatwi zaliczenie egzaminu, a także pozwoli zyskać wiedzę, która będzie przydatna w trakcie obsługi maszyn na co dzień.

W poprzednim artykule omówiliśmy kwestie wykonywania przez kandydatów na operatorów wózków widłowych – psychotestów, tym razem, celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie oraz prezentacja popularnych pytań i odpowiedzi z egzaminu na wózki widłowe.

Egzamin na wózki widłowe określany jest także jako egzamin UDT, ponieważ organem upoważnionym do przeprowadzania go oraz oceny kwalifikacji potencjalnych operatorów wózków jezdniowych jest Urząd Dozoru Technicznego.

UDT to państwowa instytucja działająca na terenie całego kraju zajmująca się działaniami z zakresu sprawowania nadzoru nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem urządzeń technicznych. Dotyczy to zarówno kontrolowania stanu technicznego urządzeń, od projektu aż po przeglądy w trakcie ich działania, a także sprawowania pieczy nad przygotowaniem pracowników do obsługi urządzeń technicznych.

Egzamin na wózki widłowe – zasady

Jak wiadomo z artykułu “Uprawnienia na wózki widłowe– aktualne informacje” egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części. Pierwsza (teoretyczna) służy ocenie wiedzy kandydata, natomiast druga – ocenie umiejętności bezpiecznego operowania pojazdem. Opłata egzaminacyjna obejmuje obydwie części i na rok 2020 wynosi 184,43zł.

Teoretyczna część egzaminu na wózki widłowe składa się z 15 pytań zamkniętych z opcją jednokrotnego wyboru odpowiedzi. W celu zaliczenia testu należy udzielić prawidłowych odpowiedzi na minimum 11 spośród nich. Egzamin trwa pół godziny.

egzamin-zasady Pozytywne zaliczenie teoretycznej części egzaminu pozwala na przejście do części praktycznej. Tak samo jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy, egzaminowany nie ma możliwości przejścia do drugiej części egzaminu bez zdania testu. Co natomiast w przypadku, gdy kandydat na operatora nie poradzi sobie w drugiej części egzaminu i nieprawidłowo wykona manewry? W takim przypadku, niestety, należy ponownie ustalić termin, wpłacić opłatę egzaminacyjną i przystąpić ponownie do obydwu części egzaminu na wózki widłowe. Wyniki z testu wiedzy teoretycznej przepadają w przypadku negatywnej oceny praktycznej części egzaminu!

Część praktyczna, jak sama nazwa już wskazuje, obejmuje wykonanie przez operatora kilku prostych manewrów wózkiem jezdniowym. Do najczęściej stawianych przed egzaminowanymi zadań należą:

  • “ósemka”;
  • unoszenie i odkładanie ładunku;
  • przewożenie ładunku na widłach.

W trakcie części praktycznej egzaminu UDT operator wózka musi koniecznie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, prawidłowym przygotowaniu do jazdy (m.in. zapięciu pasów bezpieczeństwa) oraz posiadać umiejętność odczytywania diagramu udźwigu dla obsługiwanego pojazdu.

Komisja egzaminacyjna o wynikach powiadamia osobę zainteresowaną bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

Pytania i odpowiedzi do egzaminu na wózki widłowe

Na oficjalnej stronie UDT w sekcji Kwalifikacje osób znaleźć można aż 276 pytań, które losowo mogą pojawić się na egzaminie na wózki widłowe. Poniżej prezentujemy wybrane z nich (wraz z poprawnymi odpowiedziami, zaznaczonymi poprzez pogrubienie), tak aby ułatwić kursantom przygotowanie się do zaliczenia merytorycznej części testu.

1.Dozorem technicznym nazywamy:
a) UDT, WDT, TDT
b) Urząd Dozoru Technicznego
c) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
d) określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach.

2.Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
a) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
b) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
c) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
d) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez uprawnionego konserwatora.

3.Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
a) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
b) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
c) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

4.Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
a) przenośniki kabinowe i krzesełkowe
b) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
c) wyciągi towarowe i wyciągi statków
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

pytania-do-egzaminu-hna-wozki-widlowe-operator 5.Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
a) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
b) urządzenie posiada ważna decyzję zezwalająca na eksploatację
c) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
d) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie.

6.Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
a) Państwowa Inspekcja Pracy
b) organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c) eksploatującego urządzenie techniczne
d) inspektora BHP.

7.Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
a) urządzenie jest niesprawne
b) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
c) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

8.W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
a) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
b) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
c) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
d) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia.

9.Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
a) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
b) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
c) podlega wyłącznie karze grzywny
d) podlega karze więzienia.

10.Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
a) powiadomić przełożonego
b) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
c) zabezpieczyć miejsce zdarzenia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

11.Obsługującemu nie wolno:
a) kontrolować stanu technicznego urządzenia
b) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
c) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
d) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia.

pytania-do-egzaminu-na-wozki-widlowe-praca-na-magazynie 12.Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
a) na urządzeniu technicznym
b) w instrukcji eksploatacji
c) na tabliczce znamionowej
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

13.Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
a) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
b) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
c) terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
d) informacji o sposobie obsługi urządzenia.

14.Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
a) zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
b) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
c) wykaz uprawnionych operatorów
d) treść aktualnych aktów prawnych.

15.Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
a)uprawniony operator
b) wyznaczony pracownik eksploatującego
c) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
d) konserwator urządzenia technicznego.

16.Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
a) w ustawie o dozorze technicznym
b) w instrukcji eksploatacji urządzenia
c) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
d) odpowiedz b i c są prawidłowe.

17.Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
a) ograniczonym
b) uproszczonym
c) pełnym
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

18.Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
a) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
b) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
c) pracownika serwisu producenta
d) operatora.

19.Zaświadczenia kwalifikacyjne:
a) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
b) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
c) są ważne przez okres 15 lat
d) są ważne bezterminowo.

20.Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
a) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
c) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
d) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t.

pytania-do-egzaminu-na-wozki-widlowe-operatorzy Poza pytaniami z zakresu wiedzy czysto merytorycznej, na egzaminie na wózki widłowe często pojawiają się także zagadnienia bardziej techniczne, wymagające znajomości nie tylko przepisów prawa ale również budowy oraz zasad funkcjonowania wózków widłowych jezdniowych. Oto kilka z nich:

21.Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
a) pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
b) manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
c) rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.

22.Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
a) silnik hydrauliczny
b) pompa hydrauliczna
c) kompresor
d) sprężarka.

23.Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:
a) są źródłem zasilania układów
b) zapewniają stateczność wózka
c) decydują o prędkości ruchów roboczych
d) odpowiedz a i b jest prawidłowa.

24.Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
a) napięcie znamionowe [V]
b) pojemność [Ah]
c) masa własna [kg]
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

25.Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
a) zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
b) minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
c) minimalna wartość bieżnika 2 mm
d) brak bieżnika.

pytania-do-egzaminu-na-wozki-widlowe-transport-ladunku 26.Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:
a) z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
b) z włączonym silnikiem bez ładunku
c) wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
d) odpowiedz b i c jest prawidłowa.

Egzamin UDT na wózki widłowe – podsumowanie

Przystąpienie do egzaminu na wózki widłowe nie musi wcale wiązać się ze stresem, o ile zostanie poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami. Warto pamiętać również o tym, aby w dniu egzaminu stawić się punktualnie, wypoczętym i wyspanym.

egzamin-udt-podsumowanie
Wszystkie zagadnienia oraz pytania, a także ćwiczenia praktyczne odbyć można w ramach kursu na wózki widłowe, który przygotowuje przyszłych operatorów do pracy na wózkach jezdniowych różnego typu (od wózków widłowych elektrycznych, przez spalinowe i terenowe po wózki widłowe wysokiego składowania).