W magazynach, gdzie na co dzień odbywa się ruch maszyn i ładunki obsługiwane są przez zaawansowane urządzenia transportu bliskiego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad BHP. Tego typu wytyczne wynikają również bezpośrednio z przepisów prawa w Polsce i przedsiębiorcy (właściciele magazynów oraz wózków widłowych) muszą ich bezwzględnie przestrzegać. Zobacz więcej na temat BHP w pracy.

BHP – definicja

Z pojęciem “BHP” zetknął się w dorosłym życiu chyba każdy człowiek – zarówno osoba rozpoczynająca pracę, jak i właściciel magazynu/ przedsiębiorstwa. Rozwinięcie skrótu czyli “Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” to według definicji – zbiór norm i zasad prawnych, organizacyjnych a także technicznych, których celem jest stworzenie oraz zapewnienie pracownikowi odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy.

Zasady BHP w magazynie dotyczą:

 • obowiązków pracodawcy w sprawie organizacji miejsca pracy, a także przygotowania maszyn, urządzeń transportu bliskiego i innych urządzeń;
 • obowiązków pracownika w trakcie wykonywania obowiązków.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie podstawowych zasad obowiązujących w danym miejscu zakładzie pracy.

Jakie przepisy określają zasady BHP?

W Polsce istnieje kilka przepisów określających i regulujących zasady Bezpieczeństwa i Higieny pracy:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku każdego miejsca pracy pracodawca ma obowiązek wdrożenia tychże zasad oraz przekazania instrukcji pracownikom.

Zasady BHP w magazynie – obowiązki pracodawcy

Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem zasad BHP w zakładach pracy spoczywa na pracodawcy (który oczywiście może oddelegować te zadania pracownikom). Do głównych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP w stosunku do pracownika należą:

 • zapewnienie pracownikom skierowań i badań lekarskich z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • organizacja szkoleń BHP oraz instruktażu stanowiskowego, odpowiednich do stanowiska i rodzaju wykonywanych prac,
 • wyposażenie pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej (kaski, obuwie robocze, odzież roboczą, kamizelki, inne niezbędne elementy),
  zapewnienie dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Ponadto, pracodawca ma również obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez:

 • odpowiednie przygotowanie i nadzorowanie stanu technicznego urządzeń transportowych,
 • właściwe, bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej (odpowiedniej szerokości dróg transportowych, dróg ewakuacyjnych; bezpiecznych, prawidłowo oznaczonych stanowisk pracy; stabilnie zamontowanych regałów; wyznaczenie przejść itd.),
 • zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej.

13 podstawowych zasad BHP – jak powinna wyglądać bezpieczna praca?

Pomimo wielu różnic wynikających ze specyfiki organizacji zakładu pracy, mogących obejmować zarówno rodzaj obsługiwanych ładunków, składowanie materiałów, typ składowania (niskie, średnie, wysokie) czy nawet wykorzystywane w tym celu urządzenia (wózki paletowe elektryczne, wózki widłowe elektryczne, wózki widłowe wysokiego składowania) istnieją uniwersalne zasady BHP, które powinny być wdrożone w każdym miejscu pracy.

1. Systemy przeciwpożarowe w magazynie

Każdy magazyn (czy też inne miejsce pracy) musi posiadać sprawne technicznie systemy wczesnego wykrywania pożaru, które zapewnią ochronę oraz szybką reakcję w przypadku ewentualnego zagrożenia ogniem.

2. Środki ochrony przeciwpożarowej

Właściciele budynków powinni rozmieścić równomiernie w pomieszczeniach czy na korytarzach podstawowe środki ochrony przeciwpożarowej – czyli głównie gaśnice, ale także alarmy czy czujniki dymu.

3. Drogi ewakuacyjne w magazynie

W budynku powinny być ponadto wytyczone prawidłowo drogi ewakuacyjne, które umożliwią w razie potrzeby wszystkim pracownikom (bez względu na stanowisko pracy) sprawne i szybkie opuszczenie magazynu.

4. Szerokość dróg magazynowych

A jeśli mowa o drogach, warto w tym miejscu również wspomnieć o tym, że wszystkie drogi transportowe w pomieszczeniach, gdzie odbywa się ruch maszyn i pracowników, muszą posiadać określoną, wskazaną w przepisach oraz dostosowaną do wymiarów eksploatowanych urządzeń transportowych.

5. Wyposażenie techniczne magazynu

BHP w magazynie to również zapewnienie odpowiednich urządzeń do codziennej pracy i składowania materiałów. Maszyny powinny być dopasowane do ładunków, które mają przewozić, a także do ogólnych warunków panujących w magazynie – wysokości regałów, rodzaju nawierzchni itd. Mogą to być wózki transportowe lub paletowe, wózki widłowe czy wózki typu reach truck – do składowania wysokiego.

6. Bezpieczna przestrzeń

Bez względu na rodzaj składowanych ładunków oraz wykorzystywane maszyny, właściciel magazynu zobowiązany jest zapewnić bezpieczną przestrzeń do pracy. Zakres prac zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, jednak mowa tu m.in. o: stabilnym przymocowaniu regałów wysokiego składowania, usunięciu niebezpiecznych progów czy też zastosowaniu powierzchni o właściwościach antypoślizgowych.

7. Przeglądy wózków widłowych

W przypadku magazynów, gdzie wykorzystywane są urządzenia transportu bliskiego koniecznie należy pamiętać o tym, że wózki widłowe muszą być regularnie kontrolowane pod względem stanu technicznego oraz odpowiednio serwisowane.

8. Składowanie towarów – zasady

Istnieje wiele zasad bezpieczeństwa dotyczących składowania ładunków. Każdy operator przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia oraz jego wykresem udźwigu, by w trakcie eksploatacji nie przekraczać dopuszczalnej nośności.

9. BHP w magazynach wysokiego składowania

Szczególnie ważne jest bezpieczeństwo pracy w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie wózki wysokiego składowania unoszą palety na wysokość kilku-kilkunastu metrów. W takich miejscach przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest niezbędne z uwagi na podwyższone ryzyko wiążące się z wymagającym składowaniem wysokim.

10. Prędkość jazdy dopuszczalna w magazynach

Ograniczyć ryzyko pomoże także wprowadzenie w magazynach maksymalnych dopuszczalnych prędkości jazdy na konkretnych odcinkach dróg transportowych czy na terenach przymagazynowych. Ustalić maksymalne prędkości powinien właściciel przedsiębiorstwa, jednak musi on pamiętać o tym, że maksymalne prędkości jazdy wózkiem widłowym w magazynie regulowane są też przez odpowiednie przepisy prawa.

11. Uprawnienia na wózki widłowe UDT

Troszcząc się o podstawowe zasady BHP w magazynie takie jak odpowiednie, bezpieczne przygotowanie przestrzeni, zapewnienie niezbędnych narzędzi i urządzeń, nie można zapominać o kursach oraz szkoleniach, jakie powinni przejść pracownicy. Od operatorów wózków widłowych należy wymagać posiadania uprawnień UDT lub też zapewnić pracownikom tego typu szkolenie jeszcze zanim przystąpią do pracy.

12. Szkolenia BHP dla pracowników

Aby każdy pracownik przyswoił sobie podstawowe zasady BHP w magazynie, jeszcze przed przystąpieniem do właściwej pracy, właściciel firmy zobowiązany jest zorganizować wewnątrzzakładowe szkolenie BHP, gdzie opisane będą zagrożenia występujące na konkretnym stanowisku, przedstawione zostaną środki ochrony indywidualnej, procedury postępowania w razie pożaru itd.

13. Środki ochrony indywidualnej

Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej (o ile jest to niezbędne dla bezpieczeństwa na stanowisku pracy). Poprzez środki ochrony rozumie się np. elementy odzieży roboczej, różne typy obuwia roboczego, kaski, kamizelki odblaskowe itp.

Podstawowe zasady BHP – podsumowanie

Przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest niezwykle istotne bez względu na rodzaj przeprowadzanych w przedsiębiorstwach prac. Czy to w magazynach wysokiego składowania, średniego czy niskiego – bardzo ważne jest zapewnienie (i przestrzeganie przez pracowników) właściwych warunków do bezpiecznej i wydajnej pracy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa pracowników warto sięgnąć po wspomniane w artykule – rozporządzenia ministra pracy lub skontaktować się z firmą zewnętrzną zajmującą się obsługą BHP firm.

Kupiłeś nowy lub używany wózek widłowy i zastanawiasz się jak przetransportować go do siedziby swojej firmy? Nie wiesz czy wózek jezdniowy podnośnikowy może samodzielnie poruszać się po drodze lub autostradzie? Chcesz wiedzieć czy przewóz maszyn jest opłacalny? Sprawdź już teraz!

Jak przetransportować wózek widłowy?

Gdy doszło już do zawarcia umowy kupna sprzedaży wózka widłowego pojawia się pierwsza istotna kwestia – czyli to, jak przewieźć wózek widłowy do firmy. Jak powszechnie wiadomo – wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia dość dużych gabarytów oraz o dużej wadze. Jak zatem prawidłowo i zgodnie z przepisami przetransportować je do miejsca docelowego? Konieczne będzie tutaj znalezienie odpowiedzi na kilka pytań. W tym:

 • czy istnieje możliwość wynajmu lawety do transportu zakupionych pojazdów?
 • czy w przypadku posiadania transportu można bez obaw przewieźć wózek widłowy na własną rękę?
 • jak powinny być zabezpieczone maszyny na czas przejazdu?
 • czy wózek widłowy mógłby do firmy dojechać prowadzony przez operatora samodzielnie drogą publiczną?

Kto zajmuje się transportem wózków widłowych?

Za transport wózka widłowego odpowiada jego właściciel. Może on również przekazać odpowiedzialność za przewóz wózków widłowych pracownikom lub zewnętrznym usługodawcom. W przypadku urządzeń zakupionych na naszej stronie istnieje możliwość uzgodnienia przewozu wózków widłowych za dodatkową opłatą. Ostateczny koszt zależny jest od wielkości maszyny oraz długości trasy do pokonania.
Klienci, którzy nie zdecydują się skorzystać z naszego proponowanego transportu zobowiązani są zorganizować bezpieczny przewóz zakupionego wózka widłowego przy pomocy własnych pojazdów/lawet lub korzystając z zewnętrznych firm.

Czy wózki widłowe mogą poruszać się po publicznych drogach?

Zacznijmy od sytuacji, w której warunki pogodowe są optymalne, a siedziba firmy znajduje się na tyle niedaleko od miejsca zakupu, iż wózek mógłby (teoretycznie) sam pokonać tę drogę. Jednak czy w praktyce taki przejazd jest możliwy?

Istnieją sytuacje, w których zezwala się na przejazd wózka widłowego po drodze publicznej, jednak… jest on obostrzony wieloma warunkami, które należy spełnić. Zgodnie z przepisami każdy wózek widłowy, który chce wyjechać na drogę publiczną powinien posiadać:

 • hamulce,
 • światła,
 • kierunkowskazy,
 • wyrobiony dowód rejestracyjny oraz tablicę rejestracyjną.

Jednak w przypadku tyle co zakupionego pojazdu, nie ma możliwości, aby spełniał on wszystkie wskazane powyżej wymagania (zarejestrowanie pojazdu i wprowadzenie wszystkich zmian wymaga bowiem czasu). Zatem możliwość prowadzenia wózka widłowego od razu po zakupie na drodze publicznej jest nierealna i należy skoncentrować się nad innymi rozwiązaniami.

Czy samodzielny transport wózków się opłaca?

Czy transport wózków widłowych na własną rękę jest opłacalny? W odpowiedzi na to pytanie niezwykle istotne jest, czy przewiezienie pojazdu będzie odbywało się przy użyciu posiadanych urządzeń, np. lawety; czy konieczne będzie skorzystanie z firm zewnętrznych oferujących dowóz wózków widłowych pod konkretny adres.

W pierwszym przypadku, gdy sprzęt transportuje się własną lawetą jest to najbardziej opłacalna finansowo opcja. Należy jednak pamiętać, iż wtedy cała odpowiedzialność, gdyby sprzęt uległ uszkodzeniu, spoczywa na właścicielu pojazdów (lub też kierowcy) i konieczne będzie samodzielne pokrycie kosztów usunięcia szkód. Samodzielny transport urządzeń to wymagające zadanie. Wymaga posiadania właściwych urządzeń, które mogłyby przewieźć widlaka oraz odpowiedniego zabezpieczenia wózka.

Drugą opcją jest skorzystanie z usług firm oferujących transport wózków widłowych czy maszyn budowlanych. Za opłatą można przetransportować urządzenia pod wskazany adres na terenie całej Europy. Czy złożenie odpowiedzialności na inną, całkowicie zewnętrzną firmę to najlepsze rozwiązanie? Jeśli firma ta posiada nowoczesne lawety oraz odpowiedni sprzęt do transportu to warto rozważyć jej wybór. Przeszkodę mogą stanowić jednakże długi czas oczekiwania na wolne terminy lub/i wysokie ceny usług.

Jak zabezpieczyć wózek widłowy na czas transportu?

Jeśli wybierasz pierwsze rozwiązanie – czyli samodzielny transport, bardzo istotne jest by bezpiecznie przewieźć urządzenia. W tym celu należy je odpowiednio zabezpieczyć. Jak?
1. Na czas transportu wózek widłowy powinien mieć zdjęte widły (lub też jakikolwiek inny osprzęt dodatkowy). Karetka wideł powinna być opuszczona.
2. Wózek powinien być zaparkowany na platformie lub ciężarówce stabilnie i równo.
3. Pojazd powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie – specjalne blokady, które unieruchomią go na czas przejazdu.
4. Prędkość jazdy urządzenia, które transportuje wózek widłowy powinna być dostosowana do warunków na jezdni.
5. Należy również pamiętać o wysokości urządzenia (szczególnie jeśli są to maszyny większych gabarytów, np. wózki widłowe terenowe czy wózki wysokiego składowania – tak aby odpowiednio zaplanować trasę przejazdu.

Zapewnienie odpowiednich warunków dla transportowanego urządzenia jest bardzo istotne, tak aby nie zostało ono uszkodzone jeszcze przed tym, jak przystąpi w ogóle do pracy.

Transport wózków widłowych w przypadku awarii

Inną sytuacją, kiedy niezbędny jest transport wózków widłowych jest konieczność przewiezienia urządzenia, które uległo awarii. Zdarzają się sytuacje, gdy drobne usterki mogą być usunięte na miejscu, jednak poważniejsze awarie zazwyczaj wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu diagnostycznego oraz narzędzi, które znajdują się w serwisie wózków widłowych.

Kto w przypadku awarii w miejscu pracy odpowiada za transport wózka widłowego do siedziby serwisu? Wszystko zależy od rodzaju podpisanej z serwisem umowy. W większości przypadków to serwisanci zapewniają przewóz uszkodzonego wózka z i do siedziby klientów. Jednak, należy pamiętać, iż jeśli nie posiada się podpisanej umowy na serwisowanie urządzeń (lub nie obejmuje ona takiego zakresu usług) to transport spada na osobę, która jest właścicielem pojazdu.

Podpisując umowę z serwisem wózków widłowych warto pomyśleć o tym zawczasu, tak aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnego stresu czy niespodziewanej konieczności organizowania na szybko drogiego transportu.

Podsumowanie

Jeśli zależy Ci na tym, aby po zakupie wózka widłowego urządzenie bezpiecznie dotarło do firmy, konieczne jest zapewnienie mu odpowiedniego, profesjonalnego transportu. Nie warto oszczędzać, w przypadku jeśli firma nie posiada lawet ani innych wielkogabarytowych pojazdów czy przyczep. W transporcie wózków widłowych liczy się nie tylko czas, ale przede wszystkim właściwe zabezpieczenie – tak, aby urządzenia dotarły do przedsiębiorstwa w nienaruszonym stanie. Właśnie taki, profesjonalny transport wózka widłowego zapewnia Lemarpol dla swoich klientów.

Zakup wózka widłowego to poważna decyzja. Bez względu na to czy transakcja dotyczy sprzętu używanego czy nowego, konieczne jest podpisanie umowy kupna sprzedaży, która stanowi jeden z ważniejszych dokumentów, na podstawie którego określany jest właściciel urządzenia, który później figuruje w różnego typu innych dokumentach wózka widłowego. Jak prawidłowo przygotować tego typu umowę i co powinna zawierać?

Dokumenty wózka jezdniowego podnośnikowego

W poprzednich artykułach przyglądaliśmy się już temu, jakie są najważniejsze dokumenty, które musi posiadać każdy wózek widłowy. A były to:

Jednak, aby przejść do uzupełniania ich, konieczne jest posiadanie tego podstawowego i niezbędnego dokumentu jakim jest umowa kupna sprzedaży.
Jest ona istotna również z punktu widzenia sprzedawcy czy dealera wózków widłowych.

Dlaczego podpisanie umowy jest takie ważne?

Dlaczego podpisanie umowy jest tak ważne dla obydwu stron?
1. Po pierwsze – kupujący może przedstawić dokument, w którym widnieje jako nabywca urządzenia. Tak aby nie było żadnych wątpliwości z jakich źródeł nabył wózek widłowy.
2. Po drugie – dzięki umowie nabywca ma zazwyczaj gwarancję pozakupową, gdy w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości czy wad fabrycznych można zgłosić się do sprzedawcy w celu wyjaśnienia.
3. Po trzecie – sprzedający również ma potwierdzenie przejścia wózka na własność innej osoby. I w przypadku, gdy np. Urząd Dozoru Technicznego nałoży karę na nieprzerejestrowany wózek, to właśnie umowa kupna sprzedaży będzie chroniła interesy sprzedającego.

Zatem dla pewności, zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni otrzymać po 1 kopii umowy kupna sprzedaży, z podpisami obydwu kontrahentów. Umowy te należy zachować i przechowywać.

Kto i kiedy powinien sporządzić umowę kupna sprzedaży wózka?

umowa kupna sprzedaży wózka widłowego Umowę kupna sprzedaży zazwyczaj przygotowuje wcześniej sprzedający, ponieważ ma on możliwość wypełnienia zawczasu wszystkich danych konkretnego urządzenia. Warunki umowy powinny być przedstawione w jasny i czytelny sposób. Przed podpisaniem osoba kupująca powinna zapoznać się z jej treścią:

 • sprawdzić czy dane sprzętu na dokumencie zgadzają się z rzeczywistością,
 • sprawdzić informacje dotyczące sprzedającego – czy wszystkie dane są poprawne,
 • upewnić się, że w umowie jest zapis o gwarancji na sprzęt,
 • sprawdzić informację odnośnie płatności i finansowania sprzętu, np. do kiedy kolejne transze płatności powinny znaleźć się na koncie sprzedającego,
 • informacje o odpowiedzialności w przypadku zerwania umowy.

Umowa powinna zostać podpisana jeszcze przed przekazaniem sprzętu. Zazwyczaj odbywa się to w siedzibie dealera lub składu wózków, a następnie możliwe jest skorzystanie z transportu urządzenia do firmy kupującego (za dodatkową opłatą).

Jakie dane musi zawierać umowa kupna sprzedaży wózka widłowego?

Tylko prawidłowo sporządzona umowa kupna sprzedaży wózka widłowego będzie dokumentem, który umożliwi prawidłowe zarejestrowanie urządzenia w UDT, dlatego warto pamiętać o wszystkich elementach, które powinna zawierać. Należą do nich:

 • szczegółowe dane pojazdu: marka, model,
 • dane sprzedającego i nabywcy,
 • cena netto oraz brutto,
 • warunki i okres gwarancji,
 • warunki odstąpienia od umowy,

dla wózków widłowych używanych należy w umowie dodać także dodatkowe informacje. W tym m.in rok produkcji urządzenia czy liczbę przepracowanych motogodzin.

Podsumowanie

Przekazie urządzenia Podsumowując, w jaki sposób sporządzić umowę kupna sprzedaży wózka widłowego? Musisz zgromadzić:

 • dane odnośnie sprzedającego oraz kupującego,
 • informacje dotyczące wózka widłowego,
 • a także wszystkie dane techniczne,

nie zapominając o wskazaniu również daty zawarcia umowy i dopilnowaniu złożenia podpisów pod nią.

Wybierając Lemarpol Wózki Widłowe nie musisz się jednak martwić o dokumentację i potrzebne papiery. Nasi specjaliści dopełnią wszystkich formalności za Ciebie, sporządzą czytelne umowy a w Twoje ręce oddadzą najwyżej jakości wózki widłowe znanych i cenionych marek.

Omawiając kwestie gromadzenia najważniejszych informacji dotyczących wózków widłowych nie sposób nie wspomnieć o DTR-ce – czyli innymi słowy Dokumentacji Techniczno Ruchowej, która traktowana jest w branży jako paszport maszyny. Co zawiera i jak wygląda? – wiedzę na ten temat powinien posiadać każdy właściciel wózka podnośnikowego.

Co już wiesz na temat dokumentów wózka widłowego?

W ostatnim czasie na naszym blogu znaleźć można było sporo informacji odnoszących się do dokumentacji, jaka powinna być prowadzona dla wózków widłowych. Znajdziecie je przechodząc do artykułów:

Wpisy te będą z pewnością cennym źródłem wiedzy dla każdego, kto posiada (lub planuje zakupić) wózek widłowy. Natomiast w dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej kolejnemu ważnemu dla wózków jezdniowych podnośnikowych – dokumentowi – czyli DTR-ce.

Czym jest Dokumentacja Techniczno-Ruchowa?

Dokumentacja Techniczno Ruchowa to jeden z podstawowych dokumentów wózka widłowego, który przygotowywany jest przez producentów sprzętu. Powinna ona być sporządzana (a potem przechowywana) dla każdego urządzenia w przedsiębiorstwie. A wymóg ten podyktowany jest przez przepisy.

Jakie przepisy określają kwestie dokumentacji techniczno ruchowej?

Dyrektywa 2006/42/WE

Przepisy prawne stanowiące o obowiązku posiadania DTR-ki a także o tym, jak powinna ona wyglądać zawarte były początkowo w Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r. Dokument ten dotyczył przede wszystkim zagadnień takich jak:

 • ocena bezpieczeństwa,
 • certyfikacja maszyn,
 • ocena zgodności maszyn,
 • ocena ryzyka maszyn,
 • oraz kwestie audytów.

Obecnie, najnowsze rozporządzenie aktualizujące część informacji zawartych we wspomnianym dokumencie to wydane 14 czerwca 2023 r. Rozporządzenie Maszynowe, którego wydanie uchyliło postanowienia dyrektywy z 2006 roku.

Rozporządzenie Maszynowe

Rozporządzenie Maszynowe (określane także jako Dyrektywa Maszynowa) zostało wprowadzone w celu ujednolicenia przepisów Unii Europejskiej i krajowych. Dzięki niemu, nie ma konieczności dodatkowego stanowienia dokumentów w tematach, które ono już określa.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Maszynowym w pełni wejdą w życie i zaczną być stosowane od 20 stycznia 2027 r. Natomiast aż do 19 stycznia 2027 r. należy kierować się zasadami ustanowionymi w Dyrektywie z 17 maja 2006 roku.

Co zawiera dokumentacja DTR wózka widłowego?

Wracając jednak do tego – co to jest DTR i jakie dane gromadzi, przejdźmy do informacji o tym, co obowiązkowo musi zawierać Dokumentacja Techniczno Ruchowa wózka widłowego. A są to m.in.:

 • dane ewidencyjne urządzenia,
 • instrukcja obsługi i instrukcje użytkowania,
 • wykaz wyposażenia normalnego oraz wyposażenia specjalnego a także wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • schemat funkcjonowania oraz schematy: kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,
 • instrukcja konserwacji oraz smarowania,
 • instrukcja BHP,
 • normatywy remontowe,
 • wykazy: części zamiennych i części zapasowych,
 • rysunek zewnętrzny oraz wykaz załączonych rysunków.

Zadaniem Dokumentacji Techniczno Ruchowej jest bowiem gromadzenie w jednym miejscu specyfikacji technicznej oraz dokumentów i wytycznych dotyczących eksploatacji maszyny.

Jak wygląda DTR-ka?

Technicznie Dokumentacja Techniczno Ruchowa bywa przechowywana w formie książki lub też spiętych pojedynczych kart (formatu A4). W przypadku rysunków mogą one być przechowywane oddzielnie aż do czasu wyłączenia wózka z eksploatacji – wtedy należy ponownie włączyć je do dokumentacji.

Kto przechowuje Dokumentację Techniczno Ruchową?

Obowiązek dbania o DTR-kę spoczywa na kierowniku magazynu, który powinien nie tylko być gwarantem nienaruszalności i bezpieczeństwa dokumentów, ale także zapewnić pracownikom łatwy dostęp do dokumentacji, gdyby zaszła konieczność sprawdzenia czegoś (np. instrukcję obsługi). Mowa tutaj o operatorach, konserwatorach czy też pracownicy serwisu wózków widłowych.

Bezpieczeństwo maszyn a dokumentacja DTR

Parametry techniczne i dane ewidencyjne, a także inne dokumenty wózków jezdniowych podnośnikowych powinny być bezpiecznie przechowywane. Wózki widłowe to zaawansowane urządzenia, których obsługa wymaga nie tylko posiadania uprawnień ale również praktycznej wiedzy, umiejętności oraz znajomości instrukcji obsługi konkretnych urządzeń. W powyższym artykule zaprezentowaliśmy co to jest DTR – jeden z najważniejszych dokumentów wózka widłowego.

Kolejnym dokumentem, który ma ogromne znaczenie i jest niezbędny dla każdego wózka widłowego, poza omawianymi już książką eksploatacji oraz dziennikiem konserwacji, jest księga rewizyjna. Dziś zaprezentujemy i omówimy nieco szerzej pytania, które najczęściej pojawiają się w sieci odnośnie tego dokumentu wraz z przygotowanymi przez nas odpowiedziami.

Książka rewizyjna UDT – co to jest?

Książka lub inaczej księga rewizyjna UDT to dokument, który musi posiadać każdy wózek widłowy. Zawiera ona najważniejsze dane techniczne urządzenia oraz zbiór informacji, które dostarczają wiedzy o stanie technicznym wózka. Księga rewizyjna służy do prowadzenia szczegółowej dokumentacji eksploatacyjno-serwisowej widlaków, co wynika z faktu iż wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają pod pełen dozór techniczny, a ich właściciel pod groźbą grzywny musi dopilnować wszystkich formalności dotyczących prawidłowego funkcjonowania oraz nadzoru urządzeń.

Kto wydaje księgę rewizyjną? Jak “wyrobić” księgę rewizyjną?

Po księgę rewizyjną wózka widłowego należy zgłosić się do Urzędu Dozoru Technicznego. Wózek widłowy otrzymuje ją wraz z uzyskaniem zezwolenia na eksploatację w UDT.
Zatem w celu “wyrobienia” księgi rewizyjnej należy do najbliższego oddziału UDT złożyć wypełniony wniosek (wraz z kompletem dokumentów) o przeprowadzenie badań technicznych w celu rejestracji wózka widłowego. Pozytywny wynik przeglądu technicznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego sprawia, że urządzenie zostaje dopuszczone do eksploatacji i otrzymuje książkę rewizyjną.

Jakie dokumenty złożyć w UDT z wnioskiem o badanie odbiorcze?

Do wniosku o przeprowadzeniu badania odbiorczego składanego w Urzędzie Dozoru Technicznego (wzór pisma można pobrać tutaj) należy dołączyć szereg dokumentów. W tym:

 • certyfikat pochodzenia,
 • dokumentację techniczno-ruchową,
 • specyfikację techniczną,
 • schemat układu elektrycznego
 • oraz schemat układu hydraulicznego.

Wszystko to pozwala dokładnie przeanalizować i zweryfikować faktyczny stan techniczny wózka widłowego, a także to czy jest on w stanie, który zapewni bezpieczną oraz sprawną eksploatację; a następnie wydać (lub nie) zezwolenie na obsługę urządzenia.

Więcej o tym, jak złożyć taki wniosek, można przeczytać w tekście: “Wniosek o przeprowadzenie badania UDT – najważniejsze informacje“.

Co zawiera księga rewizyjna wózka widłowego?

Księga rewizyjna, sama w sobie, jest zbiorem najważniejszych informacji dotyczących specyfikacji technicznej wózka widłowego. Zawiera ona informacje takie jak:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa,
 • instrukcja obsługi wózka widłowego,
 • deklarację zgodności,
 • numer ewidencyjny urządzenia,
 • decyzję o dopuszczeniu sprzętu do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • zgromadzone protokoły z badań okresowych,
 • dziennik konserwacji wózka widłowego,
 • a także informacje o użytkowniku wózka.

Księga rewizyjna wózka widłowego – jak ją uzupełniać?

Poza stałymi dokumentami (np. DTR) księga rewizyjna urządzenia zawiera również te, które należy regularnie uzupełniać. Mowa tutaj o gromadzeniu protokołów z badań okresowych oraz sporządzaniu notatek w dzienniku konserwacji. Są to jedyne wymagające uzupełnienia w księdze rewizyjnej dane. A jak uzupełniać dziennik konserwacji wózka widłowego można dowiedzieć się tutaj.
Z kolei za badania okresowe (wykonywane raz do roku) przeprowadza inspektor dozoru technicznego i to on odpowiedzialny jest za sporządzenie notatki, która trafi do księgi rewizyjnej.

Jak widać zatem, operator wózka widłowego nie ma konieczności uzupełniania w żaden sposób księgi rewizyjnej (dziennik konserwacji uzupełnia zakładowy konserwator).

Jakie są inne niezbędne dla widlaków dokumenty?

Wszystkie wózki widłowe podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać komplet ważnych dokumentów w postaci m.in: księgi rewizyjnej, książki eksploatacji wózka widłowego oraz dziennika konserwacji.
W przypadku niektórych dokumentów, takich jak księga rewizyjna, obejmują one więcej niż tylko jeden plik danych, ale również instrukcję obsługi, DTR-kę itd. (dlatego ta specyfikacja techniczna nie została oddzielnie wskazana).

Czy można obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe, które nie mają dokumentów?

W życiu i w pracy zdarzają się różne sytuacje. Co w przypadku, gdy przedsiębiorca lub któryś pracownik nieumyślnie zgubi lub zniszczy księgę rewizyjną lub inne dokumenty wózka widłowego? Czy w takim przypadku można dopuścić do eksploatacji urządzenia? Niestety nie. W takiej sytuacji konieczne będzie wyrobienie dokumentów, tak aby w razie inspekcji, urządzenie posiadało dokument potwierdzający otrzymanie decyzji zezwalającej na jego użytkowanie.

Podsumowanie

Prowadząc przedsiębiorstwo, w którym korzysta się z wózków jezdniowych podnośnikowych, nie można zapominać o prowadzeniu niezbędnej dokumentacji urządzeń. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na eksploatację wózka z Urzędu Dozoru Technicznego wydawana jest księga rewizyjna, która stanowi zbiór informacji dotyczących konkretnej maszyny.

Dziennik konserwacji wózka widłowego to jeden z dokumentów, bez którego nie może obejść się żaden widlak. W niniejszym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące tego dokumentu. Jeśli zatem potrzebujecie wiedzy: jak wypełniać dziennik konserwacji, kto powinien prowadzić w nim zapiski, jak często dokonywać wpisów w dzienniku – sprawdźcie koniecznie!

Czym jest dziennik konserwacji wózka widłowego?

Podstawową kwestią jest to, czym w ogóle jest dziennik konserwacji wózka widłowego? Warto mieć świadomość tego, ponieważ jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który musi obowiązkowo posiadać każdy wózek jezdniowy podnośnikowy.

Dziennik konserwacji to zbiór informacji (sporządzanych wpisów) dotyczących wykonywanych dla urządzenia:

Czyli podsumowując – (jak sama nazwa sugeruje) w dzienniku konserwacji wózka widłowego odnotowuje się dokładny zakres wykonywanych prac, napraw i wszelkich zmian technicznych.

Które urządzenia muszą posiadać dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji, w którym to odnotowuje się stan techniczny urządzenia musi obowiązkowo posiadać każdy pojazd jezdniowy unoszący, należący do kategorii urządzeń transportu bliskiego, która to z kolei podlega pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego.

Gdy zatem mowa o wózkach widłowych, prowadzenie dziennika konserwacji jest obowiązkowe dla:

oraz innych urządzeń z tej samej kategorii.

Kto ma za zadanie uzupełniać dziennik konserwacji?

Uzupełnianie książki eksploatacji stanowi codzienne zadanie operatora bądź też operatorów wózka widłowego. Kto jednak odpowiada za prowadzenie wpisów w dzienniku konserwacji? Z uwagi na fakt, iż zapisy dotyczą informacji technicznych czy też samej konserwacji oraz kontroli stanu wózka widłowego – dziennik konserwacji prowadzi zakładowy konserwator. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo nie posiada osoby na tym stanowisku, może to być serwis wózków widłowych, który sprawuje nad nim pieczę.

Jakie dane musi zawierać dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji wózka widłowego może mieć dwojaką formę: albo papierową (w formie książki/ dziennika) albo elektroniczną (w formie tabeli). Każde urządzenie musi posiadać swój osobny dziennik, tak samo jak książkę rewizyjną. A jakie są najważniejsze informacje, które powinien zawierać dokument, tak aby była pewność, że dotyczy on właśnie tego jednego, konkretnego urządzenia? Liczą się przede wszystkim informacje takie jak:

 • marka i rodzaj urządzenia,
 • numer seryjny wózka widłowego,
 • rok produkcji,
 • parametry maksymalne związane z możliwościami sprzętu: udźwig maksymalny, wysokość unoszenia oraz prędkość,
 • dane właściciela pojazdu.

Jednak to tylko podstawowe informacje, pozostaje jeszcze kwestia tego w jaki sposób prowadzić dziennik konserwacji oraz jak często należy dokonywać nowych wpisów.

Jak prowadzić dziennik konserwacji wózka widłowego?

 

Bardzo istotne jest prawidłowe uzupełnianie dokumentów dotyczących stanu technicznego wózka widłowego oraz dokładny zakres wykonanych prac tak aby dokumentacja techniczno ruchowa mogła być podstawą do prawidłowo wyliczanego resursu.

Jak powinny wyglądać informacje zawarte we wpisach dziennika konserwacji? Co powinien zawierać konkretny wpis dotyczący urządzenia:

 • datę przeprowadzenia przeglądu lub czynności
 • aktualny stan licznika
 • opinię dotyczącą stanu technicznego wózka
 • informację o wymienionych częściach
 • a także ewentualne zalecenia co do dalszych działań
 • oraz podpis osoby dokonującej wpisu.

Istotne, aby wszystkie informacje były uzupełnione rzeczowo i konkretnie, ponieważ przy pełnej formie dozoru technicznego dokumenty takie jak dziennik konserwacji czy książka eksploatacji wózka widłowego są sprawdzane podczas kontroli przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jak często uzupełniać dziennik konserwacji wózków widłowych?

W przeciwieństwie do książki eksploatacji, dziennik konserwacji prowadzony nie musi być codziennie, a jedynie w sytuacji, gdy konieczne jest odnotowanie czynności związanych z naprawą i/lub modernizacją a także przeglądów wózków widłowych. Wpisy zatem mogą być dokonywane nieregularnie. Istotne natomiast, aby były prawidłowo sporządzone.

Podsumowanie

Dziennik konserwacji to dokument, który musi posiadać każdy wózek widłowy. Uzupełnianie go należy w gestii pracowników (czy to zakładowych, czy zewnętrznych) zajmujących się nadzorowaniem prawidłowego stanu technicznego urządzenia. Nie ma określonych okresów czasu, co ile powinno się sporządzać notatki w dzienniku konserwacji, jednak obowiązkowo, każdorazowo należy sporządzić tam adnotację po jakiejkolwiek ingerencji w stan techniczny pojazdu.